Přejít na článek: Místní poplatky
Zrušit hledání

Místní poplatky

Místní poplatky

 Město Tachov zavedlo na svém území tyto místní poplatky:

 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • místní poplatek ze psů
 • místní poplatek z pobytu
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Podrobnosti jejich vybírání, zejména stanovení konkrétních sazeb poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnosti, úlevy a případné osvobození od poplatků stanovilo město obecně závaznými vyhláškami.

 Vyhlášky:

 Právní předpisy, které se vztahují k působnosti správce poplatku:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Správou poplatků je pověřen finanční odbor zdejšího městského úřadu, který tuto správu vykonává prostřednictvím pověřených úředních osob:

upozornění:  kontaktní email na úřední osobu správce poplatku není elektronickou adresou pro doručování podání, ale slouží pouze pro možnost kontaktu v rámci neformálního styku

 Způsoby placení poplatků:

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce poplatku
 • v hotovosti:
  • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný účet správce poplatku,
  • úřední osobě pověřené přijímat tyto platby,
  • daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,
  • oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty,
  • přeplatkem na jiném poplatku/dani.

Podání 

Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu. Podání ve věcech správy místních poplatků nemají předepsaný tiskopis, a proto správce poplatku vydal jako možný vzor nepovinné tiskopisy/formuláře.

 

§ 56 daňového řádu – „Informační povinnost správce daně“

a) Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně: odkaz

 

b) Elektronická adresa podatelny, technické nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout: odkaz

 

c) Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3 daňového řádu, a jaká podání lze učinit tímto způsobem: odkaz

 

d) Čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží:

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

 • číslo účtu 1980324389/0800
 • variabilní symbol přidělí správce poplatku

místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu, místní poplatek za užívání veřejného prostranství:

 • číslo účtu 2688980287/0100
 • variabilní symbol přidělí správce poplatku

 

§ 164 daňového řádu „Identifikace platby“

Poplatník je povinen uvést, na kterou daň je platba placena. Základním identifikátorem je právě přidělený variabilní symbol. Žádáme proto všechny osoby, aby při zadávání údajů v příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného variabilního symbolu. Bude-li platba chybně identifikována, bude automaticky připsána na účet nejasných plateb a osoba, která tuto platbu zaplatila bude správcem poplatku vyzvána k její přesné identifikaci. Nevyhoví-li osoba výzvě, určí správce poplatku, na který poplatek se platba zaeviduje; v tomto případě je dnem platby den, kdy ji správce poplatku zaevidoval.                

 

e) Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky které je při těch to platbách nutné dodržet: 

 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • místní poplatek ze psů
 • místní poplatek z pobytu
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

§ 69 daňového řádu – „Daňová informační schránka“

Městský úřad Tachov informuje daňové subjekty, že orgány městského úřadu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek dle § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

  

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích „Zjišťování údajů automatizovaným způsobem“

Správce místních poplatků seznamuje poplatníky s okruhem údajů zjišťovaných automatizovaným způsobem, kterými jsou:

pro účel místního poplatku ze psů:

 • věk poplatníka, je-li to podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu na poplatku nebo na změnu sazby poplatku
 • u fyzických osob přestěhovaných datum změny místa přihlášení
 • u fyzických osob zemřelých datum úmrtí 

pro účel místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

 • datum přihlášení fyzické osoby k pobytu
 • datum odhlášení fyzické osoby z pobytu
 • datum úmrtí fyzické osoby
 • věk poplatníka, je-li to podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození od poplatku
 • datum změny vlastnictví nemovitosti, kde není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba

 

§ 155a odst. 2 písm. c) daňového řádu „Vrácení přeplatku“

Správce místních poplatků informuje poplatníky, že připouští vrácení vratitelného přeplatku v hotovosti na pokladně správce poplatku, a to do maximální výše 1 000,00 Kč.

Vratitelným se přeplatek stává tehdy, dosahuje-li v den podání žádosti o vrácení přeplatku částky nejméně 200,00 Kč nebo dosáhne-li této výše do 60 dnů ode dne podání žádosti. U přeplatku nižší částky lze přeplatek vrátit v případě, budete-li to s ohledem na situaci a posouzení hospodárnosti celé operace shledáno potřebné.

Požádat o vrácení přeplatku lze do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Po uplynutí lhůty přeplatek zaniká a stává se příjmem správce poplatku.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Místní poplatky
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu