Přejít na článek: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Zrušit hledání

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku

Zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

Na koho se obrátit

  • Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, 4. patro, kancelář č. 405 –Marcela Poláková(kontaktní email není elektronickou adresou pro doručování podání, ale slouží pouze pro možnost kontaktu v rámci neformálního styku)

Kdo je oprávněn jednat

  • poplatník tj. osoba, která veřejné prostranství zvláštním způsobem užívá
  • zmocněnec nebo pověřená osoba (oprávnění k jednání nutno prokázat) 

Jaké doklady s sebou

  • doklad k prokázání totožnosti (platný občanský průkaz, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík)
  • plnou moc, pověření
  • doklady prokazující nárok na osvobození od poplatku, je-li takový nárok uplatňován

Formuláře

  • Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství  

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)     za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb:

základní sazba:                 10,00 Kč/m2/den

paušální sazba:                200,00 Kč/m2/měsíc

paušální sazba:                1000,00 Kč/m2/rok

b)     za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

základní sazba:                 50,00 Kč/m2/den

paušální sazba:                400,00 Kč/m2/měsíc

paušální sazba:                3000,00 Kč/m2/rok

c)      za provádění výkopových prací:

základní sazba:                 5,00/m2/den

d)     za umístění stavebních zařízení:

základní sazba:                 10,00/m2/den

e)     za umístění reklamních zařízení:

základní sazba:                 60,00 Kč/m2/den

paušální sazba:                600,00 Kč/m2/měsíc

paušální sazba:                5000,00 Kč/m2/rok

f)      za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí:

základní sazba:                 10,00 Kč/m2/den

paušální sazba:                15000,00 Kč/týden

g)     za umístění skládek:

základní sazba:                 10,00/m2/den

h)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

základní sazba:                 10,00 Kč/m2/den

paušální sazba:                8000,00 Kč/rok

i)       za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl:

základní sazba:                 10,00 Kč/m2/den

 

Splatnost poplatku

sazba

splatnost

denní sazba

1. den užívání

týdenní paušál

1. den užívání

měsíční paušál

1. den užívání

roční paušál

31.3. příslušného kalendářního roku

započne-li užívání v jiném období než do 31.3. příslušného kalendářního roku, do 15 dnů ode dne, v němž bylo s užíváním započato

Připouští-li vyhláška možnost zvolit stanovení poplatku základní nebo paušální sazbou, je poplatník povinen správci poplatku oznámit v podaném ohlášení dle čl. 4 vyhlášky, jaký způsob úhrady zvolí.  Kombinace základní sazby a paušální sazby se vylučuje.

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška města Tachov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Příloha k obecně závazné vyhlášce města Tachov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - seznam pozemků 

Upozornění:

V některých případech podléhá zvláštní užívání veřejného prostranství vydání povolení či souhlasu příslušného orgánu podle jiných právních předpisů např. dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ohlášení a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství v žádném případě toto povolení nenahrazuje.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu