Přejít na článek: Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Zrušit hledání

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 

Předmět poplatku

Komunální odpad za fyzickou osobu:

 • přihlášenou k pobytu ve městě
 • vlastnící nemovitost, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba

 Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • poplatník tj. fyzická osoba, která je přihlášena k pobytu
 • vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 • zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník, společný zástupce

Kam jít vyřídit

Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, 4. patro:

-          kancelář č. 404 -  Pavlína Kovaříková

-          kancelář č. 409 - Ing. Eliška Klostermann Malá 

Kontaktní email pověřené úřední osoby není elektronickou adresou pro doručování podání, ale slouží pouze pro možnost kontaktu v rámci neformálního styku.

 Jaké doklady s sebou

 • doklad k prokázání totožnosti (platný občanský průkaz, u cizinců povolení k pobytu, apod.)
 • plná moc, pověření
 • doklady prokazující nárok na osvobození na poplatku, je-li takový nárok uplatňován a nejde-li o skutečnost, kterou správce poplatku zjišťuje automatizovaným způsobem

 Formuláře

 • Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za komunální odpad:

           -      u cizinců

           -     u fyzických osob vlastnících nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

 Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

          750,-- Kč    za osobu s pobytem

          750,-- Kč    za nemovitost

 Splatnost

 • poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku

 Osvobození – od poplatku se osvobozuje fyzická osoba:

 • přihlášená ve městě a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 • nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s vyjímkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • starší 80-ti let věku, poplatek nebude prvně vybírán za rok, ve kterém dosáhne tohoto věku
 • která se celoročně nezdržuje na území České republiky
 • která celoročně pobývá v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních
 • která má v územním obvodu města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu fyzická osoba a je již poplatníkem v obci
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, která se nachází na území města, a která:
 • dovršila věk 80let , poplatek nebude prvně vybírán za rok, ve kterém dosáhne tohoto věku.
 • se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území České republiky
 • po celý příslušný kalendářní rok pobývá v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních.

Nárok na osvobození je poplatník povinen ohlásit do 30 dnů od skutečnosti tento nárok zakládající. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud tak ve lhůtě neučiní, nárok zaniká.

Vyhláška:

Obecně závazná vyhláška města Tachov č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Tachov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (účinnost od 1.1.2024)

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu