Přejít na článek: Příjemce oznámení
Zrušit hledání

Příjemce oznámení

Příjemce oznámení za Město Tachov je Mgr. Bc. Aleš Dokoupil

mail: prijemce.oznameni@tachov-mesto.cz

Tel.: 374 774 120 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ke směrnici EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba.
O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti s prací pro subjekt, u něhož k protiprávnímu jednání dochází.
Prací nebo jinou obdobnou činností se pak rozumí:
a) zaměstnanecký či služební poměr,
b) samostatná výdělečná činnost,
c) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán"),
e) správa svěřenského fondu,
f) dobrovolnická činnost,
g) odborná praxe, stáž, nebo
h) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost

Příjem oznámení je umožněn:
a) písemně – elektronicky i v listinné podobě;
b) ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu.

Oznamované jednání musí porušovat právo EU/ČR ve vymezených oblastech.
Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Na oznamovatele se vztahuje zákaz uplatnění odvetných opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. výpověď, odvolání z místa, zrušení právního vztahu, atd.).
Příjemce oznámení je povinen zachovávat důvěrnost, a to ohledně totožnosti oznamovatele a případně i dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení.

 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Příjemce oznámení
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu