Přejít na článek: Elektronická podatelna
Zrušit hledání

Elektronická podatelna

Elektronická adresa: podatelna@tachov-mesto.cz
ID datové schránky: 2tubyxs

Elektronická podatelna a uvedená adresa datové schránky je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům) doručených Městskému úřadu Tachov.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Tachov – podatelna
Hornická 1695
347 01 Tachov

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí  7.30 – 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý     7.30 – 12.00
Středa   7.30 – 12.00, 12.30 - 17.00
Pátek    7.30 – 12.00

Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. Součástí potvrzení o doručení podání je vždy zaručený elektronický podpis e-podatelny, datum a čas, kdy bylo podání doručeno.

Předepsané formáty elektronického podání:

Elektronické podání může být učiněno pouze ve formátech s příponou .rtf, .doc, .docx, .pdf, .jpg nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt. Použití nosičů dat (CD, DVD, Flash disk, paměťové karty a pod.) není možné z důvodu zabezpečení vnitřní sítě úřadu. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naše pracovnice sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@tachov-mesto.cz, případně na poštovní adresu úřadu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

- Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§37):

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5. dnů doplněno – viz. výše.

Podle § 37 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Podání elektronicky datovou zprávou podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění:

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění (jedná se o zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo o kvalifikovaný elektronický podpis, který musí být „potvrzen" certifikační autoritou (v ČR První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p., a eIdentity a. s.)),

b) odeslanou ze své datové schránky.

Účinky elektronického podání má i úkon vůči správci poplatku za použití jiné datové zprávy pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci poplatku, potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řád. Tuto lhůtu nelze prodloužit, po jejím uplynutí se podání stává neúčinné.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Elektronická podatelna
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu