Přejít na článek: 6. zasedání zastupitelstva města 15. května 2023
Zrušit hledání

6. zasedání zastupitelstva města 15. května 2023

Bod Název (předkládá)
1Schválení programu
2Volba návrhové komise
3Ověřovatelé zápisu
4Zpráva o činnosti RM za uplynulé období (Vrána Petr, Mgr.)
5Projednání zápisů z jednání FV (Struček Jiří, Bc.)
6Projednání zápisů z jednání KV (Nenutil Jiří, dr.)
9Projednání zápisů ze schůzí osadních výborů, jejich návrhů a vystoupení jejich zástupců (Tikalová Petra)
9Projednání zápisů ze schůzí osadních výborů, jejich návrhů a vystoupení jejich zástupců (Tikalová Petra)
10Úkoly radě města - OV Mýto (Tikalová Petra)
11Zpráva o nakládání a hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2022 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
12Rozpočtové opatření č. 03/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
13Rozpočtové opatření č. 03/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
14Zpráva o uplatňování územního plánu Tachov za období 2014 – únor 2023 (Vrána Petr, Mgr.)
15Schválení zadání Změny č. 5 ÚP Tachov (Vrána Petr, Mgr.)
16Neschvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 na p.p.č. 352/4, č. 352/7, č. 354/1, č. 354/2, č. 356/2 a č. 356/6 v k.ú. Oldřichov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
17Neschvaluje nabytí p.p.č. 43/84 o výměře 39 m2, p.p.č. 43/85 o výměře 49 m2 a p.p.č. 43/86 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Malý Rapotín (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
18Schvaluje nabytí p.p.č. 417/3 o výměře 325 m2 v k.ú. Oldřichov u Tachova, p.p.č. 3036/1 o výměře 1357 m2 v k.ú. Tachov a p.p.č. 3200/2 o výměře 1893 m2 v k.ú. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
19Neschvaluje nabytí p.p.č. 43/61 v k.ú. Malý Rapotín, p.p.č. 412/3 v k.ú. Oldřichov u Tachova, p.p.č. 3201/3, č. 3201/5, č. 849/4 a č. 720 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
20Schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/P/23199/2022-HMSU na nabytí p.p.č. 14/7 o výměře 57 m2 v k.ú. Vítkov u Tachova (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
21Schvaluje nabytí stavby chodníku na p.p.č. 3117/111, 3123/5, 3123/7, 3129/18, 3177/752, 3177/754, 3177/756 a 3177/757 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
22Schvaluje nabytí p.p.č. 3123/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 3177/752 o výměře 151 m2, p.p.č. 3177/754 o výměře 42 m2, p.p.č. 3177/756 o výměře 2 m2 a p.p.č. 3177/757 o výměře 30 m2 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
23Schvaluje bezúplatné nabytí pozemků od Ing. Miloše Pišvejce, Dobrovského 866, Mariánské Lázně - Úšovice v k.ú. Tachov: p.p.č. 3261/27 o výměře 278 m2, p.p.č. 3261/29 o výměře 531 m2 dle GP č. 5305-23/2023 a p.p.č. 3261/22 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
24Schvaluje záměr bezúplatného převodu p.p.č. 3261/8 o výměře 152 m2, p.p.č. 3261/9 o výměře 159 m2, p.p.č. 3261/24 o výměře 77 m2, p.p.č. 3261/25 o výměře 49 m2, p.p.č. 3261/31 o výměře 213 m2 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
25Neschvaluje záměr odprodeje pozemků v k.ú. Tachov o výměře 6,9559 ha (viz příloha) pro zem. účely, protože město se nechce v současné době zbavovat těchto nemovitostí. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
26Neschvaluje záměr převodu částí p.p.č. 2964/5 a 2964/6 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
27Schvaluje záměr odprodeje p.p.č. 201/124 o výměře 103 m2 v k.ú. Tachov pro účely užívání u rodinného domu č.p. 1676 v ul. Ve Vilkách (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
28Schvaluje záměr odprodeje p.p.č. 3159/16 v k.ú. Tachov o výměře 2 m2 dle GP č. 5338-115/2023 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
29Schvaluje odprodej p.p.č. 2727/84 v k.ú. Tachov o výměře 83 m2 dle GP č. 5328-83/2023 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
30Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 25.09.2019 mezi společností RAZKA develop s.r.o. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
31Schvaluje „Inventarizační zprávu o závěrečných výsledcích inventarizace majetku města za rok 2022“. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
6Projednání zápisů z jednání KV (Nenutil Jiří, dr.)
7K činnosti KV (Nenutil Jiří, dr.)
8K činnosti KV (Nenutil Jiří, dr.)
32Žádost Diakonie ČCE (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
33Rozhoduje neposkytnout žadateli dotaci (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
34Žádost Centra sociálních služeb Tachov (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
35Rozhoduje o poskytnutí dotace žadateli ve výši 45.000,- Kč (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
36Schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Tachova v roce 2023 s žadatelem ve výši a na účel dle rozhodnutí uvedeného v bodě 2. (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
37Schvaluje předložené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Tachova v roce 2023“ mezi Městem Tachov a subjektem: (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
38Schvaluje předloženou darovací smlouvu mezi Městem Tachov a Domácím hospicem Západ z.s. (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
39Schvaluje kupní smlouvu o prodeji automobilu mezi prodávajícím AUTO Červený s.r.o., Hlavní 384, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 29122830, DIČ CZ 29122830 a kupujícím Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov IČO 00260231 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
40Různé (Hutníková Jana, PhDr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 6. zasedání zastupitelstva města 15. května 2023
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu