Přejít na článek: 10. zasedání 18.12.2023
Zrušit hledání

10. zasedání 18.12.2023

Bod Název (předkládá)
1Schválení programu jednání (Vrána Petr, Mgr.)
2Schválení návrhové komise (Vrána Petr, Mgr.)
3Schválení ověřovatelů zápisu (Vrána Petr, Mgr.)
4Zpráva o činnosti rady za uplynulé období (Vrána Petr, Mgr.)
5a) K činnosti FV: (Struček Jiří, Bc.)
6b) K činnosti FV (Struček Jiří, Bc.)
7c) K činnosti FV (Struček Jiří, Bc.)
8a) K činnosti KV: (Nenutil Jiří, dr.)
8b) K činnosti KV: (Nenutil Jiří, dr.)
9a) Projednání zápisů ze schůzí osadních výborů, jejich návrhů a vystoupení jejich zástupců (Tikalová Petra)
9b) Pověřuje radu města, aby se zabývala návrhy OV Mýto a následně informovala zastupitelstvo města o přijatých závěrech. (Tikalová Petra)
10Obecně závazná vyhláška města k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
11Rozpočtové opatření č. 12/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
12Rozpočtové opatření č. 13/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
13Rozpočtové opatření č. 14/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
14Rozpočtové opatření č. 15/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
15Rozpočet města pro rok 2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
16Střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na rok 2024 – 2025 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
17Program pro poskytování dotací v roce 2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
18Akční plán města Tachova na rok 2024 s výhledem opatření na rok 2025 (Vrána Petr, Mgr.)
19Plán veřejných zasedání zastupitelstva města v 1.pol. r. 2024 (Vrána Petr, Mgr.)
20Odměňování členů zastupitelstva města v roce 2024 (Vrána Petr, Mgr.)
21Schválení nabytí p.p.č. 417/3 o výměře 325 m2 v k.ú. Oldřichov u Tachova od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 za kupní cenu v celkové výši 104 000,-Kč. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
22a) Schválení zpětného nabytí p.p.č. 233/36 o výměře 26841 m2 v k.ú. Vítkov u Tachova od společnosti FORMY Tachov s.r.o., ze kupní cenu ve výši 9.093.730,80 Kč včetně DPH. Kupní cena bude zaplacena ve dvou splátkách po 4.546.865,40 Kč. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
23b) Schválení zrušení stávajícího věcného práva výhrady zpětné koupě na p.p.č. 233/36 v k.ú. Vítkov u Tachova mezi povinným FORMY Tachov s.r.o., a oprávněným Městem Tachov, vzniklého z Kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
24Schválení úplatného nabytí p.p.č. 1543/3 o výměře 231 m2, p.p.č. 1543/4 o výměře 16 m2 a p.p.č. 1543/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Tachov v Husitské ulici. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
25Schválení nabytí části p.p.č. 2705/43 v k.ú. Tachov od manželů Dagmar a Františka Belešových, Oldřichov 69, pro účely výstavby chodníku (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
26Neschválení záměru odprodeje části p.p.č. 1080/9 v k.ú. Mýto u Tachova pro účely užívání u nově budovaného RD, protože město nemá zájem se předmětného pozemku zbavovat z důvodu jeho možného budoucího využití. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
27Neschválení záměru odprodeje p.p.č. 54/2 v k.ú. Vítkov u Tachova o výměře 258 m2 pro účely užívání u rodinného domu č.p. 67, protože město nemá zájem se předmětného pozemku zbavovat z důvodu jeho možného budoucího využití. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
28Neschválení záměru odprodeje částí p.p.č. 2713/252 v k.ú. Tachov a části p.p.č. 251/5 v k.ú. Vítkov u Tachova (areál bývalých kasáren) pro účely příjezdové komunikace do areálu firmy, protože město nemá zájem se předmětných pozemků zbavovat (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
29Neschválení záměru odprodeje částí p.p.č. 1080/9 a č. 221/2 v k.ú. Mýto u Tachova pro účely užívání zahrady a příjezdu na zahradu u objektu č. ev. 5, protože město nemá zájem se předmětných pozemků zbavovat z důvodu jejich možného budoucího využití. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
30Neschválení záměru odprodeje p.p.č. 2726/258 v k.ú. Tachov o výměře 637 m2 pro účely užívání za rodinným domem č.p. 1677, protože město nemá zájem se předmětného pozemku zbavovat z důvodu jeho možného budoucího využití. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
31Neschválení záměru odprodeje p.p.č. 2726/256 v k.ú. Tachov o výměře 561 m2 pro účely užívání za rodinným domem č.p. 1689, protože město nemá zájem se předmětného pozemku zbavovat z důvodu jeho možného budoucího využití. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
32Schválení záměru odprodeje p.p.č. 788/2 o výměře 524 m2 v k.ú. Mýto u Tachova pro účely užívání za rodinným domem č.p. 29, za smluvní kupní cenu ve výši 1.400 Kč/1 m2. Plnění je osvobozeno od DPH. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
33a) Neschvalení bezúplatného nabytí pozemků od Ing. Miloše Pišvejce, v k.ú. Tachov: p.p.č. 3261/27 o výměře 278 m2, p.p.č. 3261/29 o výměře 531 m2 dle GP č. 5305-23/2023 a p.p.č. 3261/22 o výměře 268 m2 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
34b) Neschválení záměru bezúplatného převodu p.p.č. 3261/8 o výměře 152 m2, p.p.č. 3261/9 o výměře 159 m2, p.p.č. 3261/24 o výměře 77 m2, p.p.č. 3261/25 o výměře 49 m2, p.p.č. 3261/31 o výměře 213 m2 v k.ú. Tachov dle GP č. 5305-23/2023 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
35a) Neschválení bezúplatného nabytí pozemků od Luboše Vejskala, Bělojarská 1473, Tachov a Pavla Vejskala, Swobodova 2317, Tachov v k.ú. Tachov: část p.p.č. 3261/15 pro účely příjezdové komunikace ke stavebním parcelám v lokalitě Americká – jih. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
36b) Neschválení záměru bezúplatného převodu částí p.p.č. 3261/8, č. 3261/9 a č. 3261/10 v k.ú. Tachov pro výstavbu v lokalitě Americká – jih. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
37a) Neschválení bezúplatného nabytí části p.p.č. 3079/8 v k.ú. Tachov (Rapotínská) od společnosti IMV LU s.r.o., IČ: 17118212, Revoluční 220, 251 63 Strančice. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
38b) Neschválení záměru buezúplatného převodu části p.p.č. 3079/1 v k.ú. Tachov (Rapotínská). (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
39Schválení odprodeje p.p.č. 3165/8 o výměře 592 m2, p.p.č. 3165/9 o výměře 204 m2, p.p.č. 3165/10 o výměře 204 m2 a p.p..č 3165/11 o výměře 593 m2 v k.ú. Tachov pro Ing. Jana Rösslera, Na Terase 1914, Tachov a společnost RAZKA develop s.r.o. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
41Neschválení zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 62 na adrese Tachov, Zárečná včetně podílu 147/10000 na společných částech domu čp. 1523 a pozemku p.č. 2473/15, tedy nemovitostí zapsaných na LV č. 2824 v k.ú. Tachov. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
42Schválení odpisu upohledávky po bývalé nájemnici pí Margitě Zemánkové za nájem bytu č. 24 na adrese Tachov, Plánská 2035 ve výši 39.047 Kč, podle návrhu jednatele SMÚ Tachov s.r.o. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
43Schválení žádosti Oblastního spolku Českého červeného kříže v Tachově (Vrána Petr, Mgr.)
44Zavazuje se v rámci akce „Tachov – rekonstrukce požární zbrojnice“ dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. (Vrána Petr, Mgr.)
45a) Souhlasí, aby spolek Hockey Club Tachov, podal žádost o dotaci na rekonstrukci šaten na zimním stadionu v Tachově z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024“ vypsaného Plzeňským krajem. (Vrána Petr, Mgr.)
46b) Schválení v případě přidělení dotace na základě podané žádosti spolkem Hockey Club Tachov, o udělení dotace na rekonstrukci šaten na zimním stadionu v Tachově z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024“ . (Vrána Petr, Mgr.)
47Diskuze (Vrána Petr, Mgr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 10. zasedání 18.12.2023
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu