Přejít na článek: Náplň činnosti
Zrušit hledání

Náplň činnosti

Úřad územního plánování:

 • Vydává územně plánovací informace.
 • Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie, jejich změny a úplná znění pro území obce.
 • Pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie včetně jejich změn a úplných znění na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Vyhodnocuje územní plány, jejich změny a pořizuje zprávy o uplatňování územních plánů.
 • Pořizuje vymezení zastavěného území obce na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Vydává závazná stanoviska z hlediska souladu záměrů s Politikou územního rozvoje ČR, územně plánovacími dokumentacemi a s cíli a úkoly územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v zákonem stanovených případech.
 • Podává návrhy na vložení dat a vkládá data do evidence územně plánovací činnosti.
 • Rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu.
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a na základě zjištění přijímá příslušná opatření.
 • Poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady (ÚAP) včetně jejich projednání a distribuce stavebním úřadům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Shromažďuje a zpracovává data o území pro správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií a tato data na vyžádání poskytuje v souladu s právními předpisy.
 • Vede a spravuje data technické mapy obce.
 • Vydává sdělení podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti a podněty na svěřeném úseku.
 • Poskytuje součinnost jiným správním orgánům, osobám a institucím.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Náplň činnosti
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu