Přejít na článek: Informace pro pozůstalé
Zrušit hledání

Informace pro pozůstalé

Zákonné povinnosti vypravitele pohřbu

Vypravitelem pohřbu může být osoba fyzická i právnická. Lhůta k pohřbení od okamžiku úmrtí není zákonem stanovena. Vypravitel pohřbu by ho však měl zajistit do 96 hodin od převzetí „Listu o prohlídce zemřelého" objednáním zvolených služeb u provozovatele pohřební služby, krematoria nebo veřejného pohřebiště dle způsobu, který zemřelý vyjádřil za svého života. K samotnému obřadu doprovázející tělo zemřelého může po uzavření příkazní smlouvy dojít kdykoli si vypravitel určí. Nezanechal-li o tom zemřelý výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, případně pak děti, rodiče či sourozenci zemřelého nebo jejich děti, popřípadě kterákoli z osob blízkých (srov. § 114 odst. 1 občanského zákoníku). Osoby ve vymezené posloupnosti pozdější mohou o pohřbu rozhodnout jen v případě neexistence předchozí uvedené osoby. Pokud některé z vyjmenovaných osob existují, ale pohřeb nevypraví, postupuje se v zájmu ochrany veřejného zdraví a pořádku a zachování slušných mravů dle § 5 zákona o pohřebnictví, tj. obec vypraví tzv. sociální pohřeb, včetně opatření pohřebiště.

Povinnosti pozůstalých ve vztahu k provozovateli veřejného pohřebiště, tj. Městu Tachov,majetkoprávní odbor

Při pohřbu do země ihned kontaktovat provozovatele ke stanovení postupu pohřbení a následném uzavření nové smlouvy nebo změně smlouvy stávající a doplnění příslušné evidence

Při uložení urny nebo rozptylu ihned kontaktovat provozovatele ke stanovení dalšího postupu při uložení urny, následně uzavření nové smlouvy nebo změně smlouvy stávající a doplnění příslušné evidence. U rozptylu se jedná pouze o sdělení informací důležitých pro vedení příslušné evidence.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace pro pozůstalé