Přejít na článek: Tachovské Business Fórum 2: Informace z konference
Zrušit hledání

Tachovské Business Fórum 2: Informace z konference

Podpořit stávající živnostníky a identifikovat bariéry rozvoje podnikání v Tachově bylo cílem druhého Tachovského Business Fóra, které proběhlo 20. září 2023 ve Společenském areálu Mže v Tachově.

Tachov se již řadu let potýká s úbytkem aktivních živnostníků, kdy za poslední dekádu přišlo město o zhruba 1/3 všech podnikajících fyzických osob. To je nejvíce znát v segmentech stravování a pohostinství, ubytování nebo maloobchodu. Přitom dostatečné množství a pestrost nabídky služeb má přímý vliv na kvalitu života ve městě.

Obyvatelstvo stárne a mladí z regionu odcházejí

Úbytek podnikajících fyzických osob je dlouhodobý trend, který je vidět i u okolních měst v regionu jako jsou Bor, Stříbro, Domažlice nebo Sušice. Nedá se tedy říci, že by to byl problém Tachova jako takového.

Klesající počet živností naopak souvisí s postupným stárnutím místního obyvatelstva. Podnikatelé a živnostníci, kteří začínali v 90. letech, odchází do důchodu a neexistuje zde dostatečně silná skupina „mladých" následovníků, kteří by je nahradili.

Příliv nových obyvatel ze zahraničí jako impuls

Velkou příležitostí pro Tachov je v tomto ohledu příliv obyvatel ze zahraničí, kteří jsou z velké části v produktivním nebo předproduktivním věku. Pokud se rozhodnou v Tachově trvale usadit, bude to znamenat výrazné omlazení věkové struktury obyvatelstva a posílení jeho kupní síly. Celkově tak dojde k citelnému posílení lokální ekonomiky, ze kterého budou profitovat hlavně místní živnostníci a podniky.

Druhotným efektem bude i zvýšení příjmů města z rozpočtového určení daní, které tyto prostředky bude moci investovat do rozvoje infrastruktury, občanské vybavenosti a dalších projektů, ze kterého budou mít užitek všichni Tachované.

Radní usilují o spolupráci na všech úrovních

Rada města si zároveň uvědomuje i dodatečnou zátěž, kterou neplánované a nárazové přijetí velkého množství nových obyvatel pro město znamená. Nejvíce si toho můžeme všimnout ve školství, zdravotnictví, dopravě nebo poptávce po bydlení.

Na řešení všech vzniklých problémů ale nestačí město samo. K omezení dopadů migrace a úspěšné integraci je potřeba součinnost se všemi regionálními i celostátními organizacemi. To se v konečném důsledku podepsalo i na podobě obou letošních Tachovských Business Fór.

První červnová konference přivedla ke společnému stolu velké zaměstnavatele a partnery z ministerstev, kraje a dalších institucí. Navázání spolupráce s těmito subjekty bylo pro město zcela zásadní, protože má díky tomu šanci ovlivnit způsob řešení témat, která svojí podstatou přesahují hranice města, jako jsou právě migrace, zdravotnictví nebo školství.

Druhé zářijové Business Fórum se naopak zaměřilo na oslovení místní komunity živnostníků, podnikatelů a celkově všech, kdo mají zájem aktivně přispět k rozvoji našeho města. Radní města v první řadě zajímal pohled veřejnosti na možné překážky rozvoje podnikání ve městě i zcela konkrétní problémy jednotlivých podnikatelů, které jim komplikují jejich každodenní činnost.

Všichni účastníci konference měli také možnost využít bezplatnou konzultaci podnikatelských záměrů a aktuálně vypsaných dotačních titulů se zástupci Agentury pro podnikání a inovace (API), Podnikatelského inovační centra Plzeň (BIC), MAS Zlatá cesta a Úřadu práce Tachov.

Tachovsko zaostává v úrovni vzdělání

Úroveň dosaženého vzdělání a profesní kvalifikace obyvatel na Tachovsku výrazně zaostává za celorepublikovým průměrem. Například průměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je na Tachovsku pouze 7,8 % ve srovnání s průměrem ČR, který se pohybuje na úrovni 17,6 %. Zároveň se region vyznačuje i velkou neúspěšností v dokončování základního vzdělání. Ta je u nás vyšší než už dalších 90 % obcí s rozšířenou působností v ČR. Přitom vyšší úroveň dosaženého vzdělání bývá předpokladem snadnějšího uplatnění i v profesním životě, a to bez ohledu na to, zda člověk podniká nebo je zaměstnaný.

Velký prostor se na konferenci tedy věnoval i budoucnosti vzdělávání na Tachovsku. Pozvání do panelové diskuze přijali ředitelé regionálních středních škol, generální manažer společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. a zakladatel sdružení NVIAS, z.s., které se zabývá inovativním vzděláváním. Diskuze s veřejností se týkala kvality dostupného vzdělání na Tachovsku, jeho připravenosti na strukturální změny ekonomiky, zapojení cizinců do systému vzdělávání nebo problému s dlouhodobým nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

Město může v mnoha ohledech pomoci

Prvořadým cílem města je udržení ekonomicky aktivního obyvatelstva. K tomu je zapotřebí současně pracovat na dostupném bydlení, budování dopravní infrastruktury, rozšiřování občanské a volnočasové vybavenosti, udržení investic do školství a zdravotnictví, podpoře místních spolků a skupin, řízené integraci, propagaci města jako kvalitního místa pro život a budování regionální i přeshraniční spolupráce.

Město má i řadu možností, jak kultivovat podnikatelské prostředí, podporovat místní živnostníky a ostatní občany k založení podnikáni motivovat. Mezi možné nástroje podpory může patřit poskytnutí nebytových prostor za zvýhodněných podmínek, zavedení lokální měny, vybudování coworkingového centra nebo nabídka vzdělávacích kurzů.

Zásadní je aktivita místní komunity

I přes aktivní zapojení města do řešení některých problémů bude pro rozvoj podnikatelského prostředí i celého města rozhodující činnost samotných jeho obyvatel. V Tachově máme již teď řadu aktivních spoluobčanů, organizátorů a spolků, kteří svojí pílí, vynalézavostí a pravidelnou činností významně přispívají ke zlepšení kvality života v Tachově.

Snahou města je tyto aktivity podporovat finančně (navýšení dotačních prostředků z rozpočtu města) i institucionálně (zjednodušení podmínek pro organizátory, informační a mediální podpora). Zároveň rada města přišla i s vlastními formáty komunitních akcí jako jsou Kulatý stůl ke kultuře, Ukliďme Tachov, Tachovský Food Fest nebo právě Tachovské Business Fórum. Širší zapojení tachovské komunity se připravuje i v rámci Tachovských městských slavností. Dlouhodobým cílem je postupné vybudování komunity Tachovanů, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a aktivně tím měnit svoje město k lepšímu.

Výhled na rok 2024

Konference Tachovské Business Fórum bude pokračovat i v příštím roce. Formát akce se bude pravděpodobně měnit tak, aby vždy odpovídal potřebám města a jeho občanů. Jednou ze zvažovaných variant pro rok 2024 je tzv. „HACKATON", což je akce podobná soutěži, během které se řešitelské týmy složené z řad odborníků a zástupců veřejnosti snaží hledat řešení předem určeného problému. A možných témat pro Tachov je samozřejmě nespočet.

Zapojte se i vy

Nestihli jste Tachovské Business Fórum 2 a máte zájem podělit se zástupci města o vaše návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí v Tachově? Chtěli byste přispět jiným způsobem k rozvoji našeho města?

Kontaktujte nás na e-mailu: vit.rozmbersky@tachov-mesto.cz

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovské Business Fórum 2: Informace z konference
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu