Přejít na článek: Sběrný dvůr odpadů
Zrušit hledání

Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr odpadů se nachází v ulici Vilémovská čp. 2257, Tachov.


Sběrný dvůr odpadů slouží pouze fyzickým osobám trvale bydlící v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Nelze likvidovat odpad z podnikání.

Provozovatelem sběrného dvora odpadů je firma FCC Česká republika, s.r.o.

Provozní doba:

Pondělí – pátek od 10.00 hod. do 17.00 hod.
Sobota Od 9.00 hod. Do 16.00 hod.

Fyzické osoby zde odevzdávají:
• Velkoobjemový odpad
• Stavební odpad-max.400 kg na č.p. /rok
• Železný odpad
• Bio odpad (z údržby zeleně)
• Textil
• Elektrozařízení
• Nebezpečný odpad
• Jedlé oleje a tuky


Nebezpečný odpad:
-zde pouze fyzické osoby odevzdávají , jedná se i o pneumatiky, azbest musí být zabalený – max.400kg na č.p./rok


Elektrozařízení:
-zde se vybírají elektrozařízení jak od fyzických, tak právnických osob. U právnických osob musí prokázat vlastní kartu posledního prodejce. Jedná se o fény, žehličky, elektrické strojky, mixéry, mikrovlnné trouby, vysavače, hodiny, budíky, monitory, minipočítače, telefony, zářivky, vrtačky aj.


Po území města Tachova a osadách jsou rozmístěné kontejnery na tříděný odpad. Slouží k odkládání papíru, plastů a skla fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou smluvně zapojeny do systému města v nakládání s odpady a jsou vázáni podmínkami ve smlouvě uvedenými.


Zastupitelstvo města Tachova schválilo usnesením č. 3/57 ze dne 4.2.2019 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Tachov

V příloze této obecně závazné vyhlášky jsou uvedeny seznamy stanovišť, kde jsou kontejnery umístěny.
Kontejnery na papír – barva modrá
- Slouží k odkládání papíru, kartonů
- viz. Seznam v příloze
Kontejner na plasty – barva žlutá
- Slouží k odkládání plastových věcí, obalů aj.
- viz. Seznam v příloze
Kontejnery na drobná elektrozařízení: červené barvy
- Slouží občanům k odložení drobných elektrozařízení a baterií. Ve vestibulu Městského úřadu v Tachově v ul. Hornická 1695 je umístěn E-BOX, do kterého je možno též odložit drobná elektrozařízení a baterie.
Kontejnery na textil a boty – bílé barvy se zeleným nápisem TEXTIL
- Slouží na odkládání použitého textilu a obuvi.
Kontejnery na bioodpad – hnědé barvy
- Slouží na odpad ze zahrad, větve, posekaná tráva
Kontejnery na kov – šedivá barva
- Slouží na odkládání malých kovových věcí, umyté konzervy, víčka od jogurtů
Kontejner na jedlé oleje a tuky - barva oranžová
- Slouží na odkládání jedlých olejů a tuků z domácnosti. Odkládají se v plastových lahvích.

Žádáme občany, aby neodkládali nábytek, koberce, lina, pneumatiky a podobný odpad vedle kontejnerových stání.

V jarních měsících bude každoročně organizován mobilní svoz.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Sběrný dvůr odpadů