Dnes je pondělí 27. květen 2019, Svátek má Valdemar
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Odbor životního prostředí

Kontaktní informace

tel: 374 774 275
email: podatelna@tachov-mesto.cz

Adresa

Odbor životního prostředí
Hornická 1695
347 01 Tachov

Odbor provádí výkon státní správy ( nikoliv samosprávy ) v oblasti ochrany životního prostředí a zemědělství v rozsahu daném právními předpisy. Samosprávu na těchto úsecích provádí odbor investic a rozvoje, popřípadě odbor majetkoprávní.

JménoNáplň činnosti
úsek vedoucího - souhrnné činnosti, ochrana zvířat proti týrání, v omezené míře rostlinolékařství, včelařství, veterinářství
RNDr. Miroslav Rolko
tel.: 374 774 280
č. dv.: 310
 • vedoucí odboru
 • souhrnné práce za ve vztahu k územnímu plánování, pozemkovým úpravám, posuzování staveb a činností na životní prostředí (EIA, IPPC), ekologické zemědělství a další zbytkové působnosti.
 • státní správa v oblasti ochrany vod - speciální stavební úřad pro vodní díla, vodoprávní úřad i v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací, ochrana před povodněmi-místopředseda povodňové komise ORP

 

oddělení vodoprávní, ochrany ovzduší a nakládání s odpady
RNDr. Daniel Novák
tel.: 374 774 276
č. dv.: 313
 • zástupce vedoucího odboru
 • státní správa v oblasti nakládání s odpady – souhlasy k upuštění od odděleného shromažďování odpadů, vyjádření v územním a stavebním řízením
 • státní správa v oblasti ochrany vod - speciální stavební úřad pro vodní díla (studny), vodoprávní úřad - vydávání povolení, souhlasů a vyjádření k vodním dílům, stavbám a činnostem, povolení k nakládání s vodami (odběry vod), závazná stanoviska pro dotčené orgány, schvalovaní havarijních plánů, řešení havárií
Ing. Eva Barešová
tel.: 374 774 279
č. dv.: 312
 • státní správa v oblasti ochrany vod - speciální stavební úřad pro vodní díla (vodní nádrže, toky), vodoprávní úřad - vydávání povolení, souhlasů a vyjádření k stavbám a činnostem, povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod a odběry vod), závazná stanoviska pro dotčené orgány, státní správa v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací
Pavel Štelmák
tel.: 374 774 285
č. dv.: 312
 • státní správa v oblasti ochrany vod - speciální stavební úřad pro vodní díla (ČOV, kanalizace, vodovody, vodní nádrže), vodoprávní úřad - vydávání povolení, souhlasů a vyjádření ke stavbám a činnostem, povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod a odběry vod), závazná stanoviska pro dotčené orgány, státní správa v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací, ochrana před povodněmi- tajemník povodňové komise ORP
Bohdana Maršálková
tel.: 374 774 283
č. dv.: 315
 • státní správa v oblasti ochrany ovzduší – závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a ke kolaudaci, spolupráce s MŽP při zpracování a aktualizaci Programu zlepšování ovzduší, vydávání vyjádření, kontrola tmavosti kouře u stacionárních zdrojů
 • výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady – evidence při nakládání s odpady, vydávání vyjádření
oddělení ochrany přírody a krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství
Ing. Milan Růžička
tel.: 374 774 278
GSM: 774 744 824
č. dv.: 311
 • státní správa lesů - rozhodování, schvalování a vyjadřování k činnostem dotýkajících se funkcí lesa (odnětí lesních pozemků, umísťování staveb, různá omezení, stanovování podmínek a pod.)
 • státní správa v oblasti rybářství, vydávání rybářských popř. loveckých lístků
Hubert Jeřábek
tel.: 374 774 277
č. dv.: 311
 • státní správy v oblasti myslivosti - rozhodování o záležitostech honiteb, honebních společenstev, mysliveckých hospodářů, stráží a pod. vydávání loveckých a popř. rybářských lístků,
 • ve stanoveném rozsahu státní správa v oblasti ochrany zvířat proti týrání
Ing. Vladimír Svoboda
tel.: 374 774 281
č. dv.: 314
 • státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny - vydávání souhlasů, závazných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření k zásahům do významných krajinných prvků, registrace VKP, kácení dřevin, vymezování a hodnocení územních systémů ekologické stability, stanoviska ke krajinného rázu, vydávání vyjádření za ochranu přírody a krajiny
Ilona Gonová
tel.: 374 774 282
GSM: 775 744 487
č. dv.: 308
 • státní správa v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu - souhlasy ke změně kultur, k odnětí půdy, rozhodování v pochybnostech o ZPF, o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, vydávání vyjádření
 • státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny – památné stromy (vyhlašování, evidence, výjimky a kácení),vedení seznamů památných stromu a rezervací, ptáci chovaní v zajetí (vydávání osvědčení, evidence..), souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území, závazná stanoviska k zalesnění a k odlesňování a pozemků
 • omezeně státní správa v zemědělství, rostlinolékařství a včelařství)
 • ekologická výchova
Etela Boháčková
tel.: 374 774 284
č. dv.: 309
 • administrativní záležitosti
 • spisová služba
 • finance, evidence

Vysvětlivka:

Výkon v rozsahu ObÚ - míněn výkon státní správy na úrovni obecního úřadu:
typu I. - obecí úřad (všechny obce)
typu II. - obecní úřad s přenesenou působností (Tachov, Planá, Bor)
typu III. - obecní úřad s rozšířenou působností (Tachov)

Tabulka Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Ke stažení:

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)