Přejít na článek: Zhodnocení roku 2023 vedením města Tachov
Zrušit hledání

Zhodnocení roku 2023 vedením města Tachov

Tachovští radní ke konci roku provedli vyhodnocení toho, jak se daří plnit koaliční program, na kterém se shodli zastupitelé sdružení Volím Tachov a Za lepší Tachov při podpisu koaliční smlouvy na konci roku 2022. Široká veřejnost tak má sama možnost posoudit, jak se jednotlivé kroky povedly a jak zapadají do celkového plánu zlepšení života ve městě.

Posílení činnosti městské policie, rozšíření kapacity školek, pobídkový program pro zdravotníky nebo třeba zlepšení komunikace městského úřadu s obyvateli města, to jsou jen některé cíle, které si vytyčilo nové vedení Tachova po komunálních volbách v roce 2022. Po prvním roce je nejlepší čas ohlédnout se za tím, co se již povedlo naplnit. Radní za tímto účelem sestavili seznam dokončených úkolů a roztřídili je do kategorií tak, aby bylo pro obyvatele Tachova jednoduché se v nich zorientovat.

Bezpečnost

Nejvíce viditelnou a také velice kladně přijatou změnou v Tachově bylo doplnění Městské policie o asistenty prevence kriminality, kteří obcházejí problémové lokality ve městě a pomáhají předcházet konfliktům a problémům přímo v místech potenciálního vzniku. Častěji ale také potkáte městské strážníky. Městská policie navýšila počty hlídek a pro lepší plnění každodenních úkolů získala nový automobil a také elektrokola.

Splněné úkoly:

 1. Asistenti prevence kriminality jako nové podpůrné pěší hlídky městské policie
 2. Rozšíření městského kamerového systému o bod Školní/1. Máje, další body v přípravě
 3. Rozšíření vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu a důslednější vymáhání jejího dodržování
 4. Zvýšení přítomnosti městských strážníků v ulicích – početní navýšení hlídek
 5. Nový automobil a elektrokola pro strážníky
 6. Posílení přímé spolupráce městské policie se státní policií v problémových lokalitách a krizových situacích

Zdravotnictví

Největším problémem, se kterým se město stále potýká, je nedostatek lékařů. V důsledku toho došlo také k ohrožení provozu dětské pohotovosti. Město proto posílilo pobídkový program pro budoucí pediatry a další potřebné lékaře. Vedení města spolu s vedením tachovské polikliniky začalo pracovat na propagaci tohoto pobídkového programu v médiích a prostřednictvím dalších kanálů tak, aby se informace dostala k co nejširšímu okruhu lékařů.

Splněné úkoly:

 1. Pobídkový program pro nové lékaře
 2. Nový mamograf
 3. Nová praktická lékařka pro dospělé
 4. Nová lékařka pro děti a dorost
 5. Postupná rekonstrukce a modernizace polikliniky
 6. Nová výzdoba čekárny dětských lékařů

Sociální služby a podpora obyvatel

Vedení města se zavázalo, že v souvislosti s celkovými ekonomickými problémy řady obyvatel nebude pro rok 2023 navyšovat nájmy ani poplatky a to také dodrželo. Mimo toho se ale povedlo zavést úplně nové služby jako je Senior Expres, Tachovský záchranný kruh a další podpora lidem v nouzi. Senior Expres je určitě ze všech realizovaných projektů nejviditelnější a získal si velkou oblibu u celé řady obyvatel města, kterým pomáhá dojet si na nákup nebo pro léky, což by pro ně jinak bylo značně problematické. Tachovský záchranný kruh je pak celá množina služeb pro obyvatele, kteří se dostali do komplikované životní situace. Pomůže jim např. s oddlužením, poskytne potraviny nebo zaplatí dětem obědy ve škole.

Splněné úkoly:

 1. Tachovský záchranný kruh
 2. Senior Expres
 3. Obědy pro školáky
 4. Potravinová pomoc
 5. Nenavyšování nájmů a poplatků v roce 2023

Vzdělávání a péče o děti

Řadu rodičů v Tachově trápí nedostatečné kapacity mateřských škol a dětských skupin. Ačkoliv je postavení a zajištění provozu nové školky běh na několik let, povedly se uskutečnit kroky, které v brzké době citelně přispějí k řešení problému. V roce 2023 byla zahájena výstavba nového pavilónu pro 50 dětí v mateřské škole v Pošumavské ulici a vznikla také nová dětská skupina v Oldřichově. Že na vzdělání obyvatelům záleží odrážel také fakt, že se stalo hlavním tématem Tachovského Business Fóra.

Splněné úkoly:

 1. Zahájena výstavba nového pavilónu pro 50 dětí v MŠ Pošumavská
 2. Spolupráce na výstavbě nové školky v Oldřichově
 3. Podpora dětských skupin: Nová skupina v Oldřichově, příprava projektu dětské skupiny v KAT
 4. Zlepšení péče v jeslích: Navýšení kapacity zaměstnanců, příprava stavebních opatření pro zvýšení bezpečnosti, zajištění stabilního financování převodem na dětské skupiny
 5. Pravidelná setkávání s vedením mateřských a základních škol a podpora jejich projektů
 6. Spolupráce se školami na sociálních a integračních programech
 7. Vzdělávání jako jedno z hlavních témat Tachovského Business Fóra

Komunikace

Informování obyvatel o tom, co se v Tachově děje, bylo pro nové vedení města jasnou prioritou, proto bylo také jedním z úplně prvních realizovaných projektů nasazení mobilního rozhlasu – aplikace Munipolis do ostrého provozu. Město začalo také více využívat sociální sítě Facebook, Instagram nebo YouTube, aby bylo se svými zprávami tam, kde jsou také jeho obyvatelé. Postupně se také upravuje web města a zpřístupňují se důležité informace. Program zasedání zastupitelstva a související podklady jsou nově zveřejňovány týden předem na webu města. Díky tomu tak má kdokoliv možnost zapojit se do věcné diskuze se zastupiteli města. Občané, kteří se nemohou zúčastnit osobně mají možnost kdykoliv si pustit audio záznam ze zasedání.

I díky vydávání oficiálních tiskových zpráv se podařilo navázat aktivní spolupráci s médii, včetně těch celostátních. Město tak má možnost upozornit na místní problémy a snáze získat partnery pro jejich řešení.

Novinkou byly v roce 2023 i dvě veřejné prezentace plánovaných projektů. Soukromý investor představil svůj záměr revitalizace bývalého areálu Delty. Radní města pak diskutovali s občany o podobě nového náměstí. Podněty veřejnosti jsou brány vážně a budou zapracovány do finální podoby projektu.

Splněné úkoly:

 1. Nasazení systému Munipolis (mobilní rozhlas), ke konci roku 2023 přes 1000 uživatelů
 2. Oživení městské facebookové stránky
 3. Nové městské sociální sítě YouTube a Instagram
 4. Navázání spolupráce s médii
 5. Veřejné prezentace projektů a tiskové konference
 6. Postupné zkvalitňování městského webu
 7. Systém Ministr a zveřejňování audio záznamů ze zastupitelstev, sjednocení archivu zastupitelstev
 8. Zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva před jeho konáním
 9. Evidence elektronických kontaktů poplatníků – nahrazení papírové komunikace pro vyřizování městských poplatků, start v roce 2024

Doprava

Každý, kdo po Tachově jezdí autem v dopravní špičce, ví, že dopravní kapacita je na své hraně. Připravit nový koncept dopravního řešení ve městě je časově velice náročné a větší změny se teprve plánují. Drobných posunů ve zlepšení dopravy ve městě je ale celá řada. Jednou z věcí, která by měla výrazně přispět ke zlepšení stavu vozovek ve městě, bylo zakoupení přístroje infraset pro opravu asfaltových povrchů. Díky této technologii je možné opravovat defekty na vozovkách celý rok a navíc bez jakýchkoliv nespojitostí.

Splněné úkoly:

 1. Pořízení infrasetu pro kvalitní opravy asfaltových povrchů
 2. Oprava chodníku v ulici Petra Jilemnického
 3. Nový povrch parkoviště u Dolního Předměstí
 4. Kompletní rekonstrukce ulice Jiráskova
 5. Častější opravy povrchu silnic
 6. Vybudování přechodu pro chodce na Sokolovské ulici
 7. Příprava studie řešení parkování na sídlišti Rapotín a v centru města
 8. Příprava celoměstského systému parkování (nová místa pro parkování, zjednosměrnění ulic s následným vznikem nových parkovacích míst, rezidenční parkování, omezení rychlosti v některých lokalitách)
 9. Spolupráce s krajem na opravách krajských silnic např. Plzeňská
 10. Spolupráce na projektové přípravě obchvatu města

Hospodaření s městským majetkem

Na město stejně jako na jeho obyvatele dopadly následky energetické krize. Ačkoliv je hospodaření s energiemi strategickou záležitostí, neměl Tachov zpracovanou energetickou koncepci města. Nové vedení se proto tomuto úkolu začalo s počátkem roku 2023 věnovat. Vznikající koncepce počítá s využitím komunitní energetiky, obnovitelných zdrojů, ale např. také s automatizovaným řízením vytápění budov. Podstatnou změnou jsou také nové zásady pro nakládání s městským majetkem, nebo dojednání výhodnějších podmínek pro vyšší úročení vkladů a úspor města na bankovních účtech. Mezi nejvíce viditelné splněné úkoly ale určitě patří dokončení rekonstrukce kulturního areálu Mže a Jízdárny ve Světcích.

Navzdory původně schválenému schodku rozpočtu, skončilo hospodaření města za rok 2023 přebytkem, který bude využit na investice v dalších letech.

Splněné úkoly:

 1. Nová energetická koncepce města
 2. Nové zásady pro nakládání s městským majetkem
 3. Dokončení rekonstrukce a uvedení do provozu kulturního areálu Mže
 4. Dokončení rekonstrukce jízdárny
 5. Vyšší úročení vkladů a úspor města
 6. Postupná revize všech smluv města
 7. Rekonstrukce oplocení a revitalizace urnového háje
 8. Postupná obměna veřejného osvětlení a příprava další fáze pro rok 2024
 9. Příprava zásad pro spolupráci s developery
 10. Příprava zásad pro nakládání s bytovým fondem
 11. Příprava projektů k nové výstavbě rodinných domů (Mohyla sever, Oldřichov)
 12. Přebytkový výsledek hospodaření v roce 2023

Integrace

Tachov je v rámci celé České republiky výjimečný koncentrací cizinců. Město dosahuje nejvyššího poměru počtu cizinců na počet trvalých obyvatel. To sebou přináší řadu problémů v soužití. Zároveň se ovšem jedná o velkou příležitost, jak pomoci městu v jeho dalším rozvoji. Integrace je sice zdlouhavý proces, ale nese svoje výsledky již dnes. A pozitivní přínosy z toho mají zejména obyvatelé města, mimo jiné přispívá integrace také ke zvýšení bezpečnosti. Město Tachov se proto zaměřuje jak na výuku českého jazyka u cizinců, tak na spolupráci s velkými zaměstnavateli v regionu a s ministerstvy. Vedení se při tom úspěšně snaží zapojit do financování jiné než městské zdroje.

Splněné úkoly:

 1. Výuka českého jazyka pro cizince v REVIS
 2. Spolupráce s ministerstvy na řešení problému integrace
 3. Cizojazyčné asistentky pedagogů na školách
 4. Zapojení cizojazyčných komunit do života ve městě (např. projekt Food Fest)
 5. Koordinovaná spolupráce města s odbornými organizacemi zabývajícími se integrací
 6. Čerpání dotací na řešení problémů namísto využívání městských prostředků

Zkvalitnění veřejného prostoru

Díky aplikaci Munipolis se může každý obyvatel zapojit do zlepšení svého okolí. Stačí v aplikaci Munipolis zaslat podnět a ten už doputuje kam je potřeba. Častými tématy mezi obyvateli města jsou zejména odpadkové kontejnery, černé skládky a chátrající vraky aut. Díky tomu např. vznikl projekt polopodzemních kontejnerových stání, jehož první realizace již je na sídlišti Východ a postupně budou přibývat další. Město se také zapojilo do Dne Země a uspořádalo úklid města pro širokou veřejnost.

Splněné úkoly:

 1. Nová úprava kontejnerového stání ve Vodní ulici
 2. Příprava projektu nových podzemních kontejnerových stání na všech sídlištích
 3. První realizace polopodzemního kontejnerového stání v ulici Zárečná
 4. Úpravy cest pro pěší v Nádražní, Vodní a Rokycanově ulici
 5. Nová květinová výzdoba náměstí
 6. Nová Vánoční výzdoba na zámku (andělé)
 7. Zmenšení rozsahu aktivní povodňové zóny, které umožní revitalizaci areálu bývalého koupaliště bez nákladných protipovodňových opatření
 8. Systematické odklízení vraků aut z veřejného prostoru
 9. Příprava nákupu budovy bývalé jednoty na náměstí

Komunitní a kulturní život

Již pro rok 2023 se povedlo v rozpočtu města alokovat o 1 milión korun více na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit, celkem tedy 3 milióny korun. Město se zaměřilo také na přípravu nových pravidel pro čerpání dotací, které zprůhlední celý proces rozdělování peněz. Vedení Tachova se zaměřilo také na vznik nových akcí, které zlepší nebo zpříjemní sousedský život v našem městě. Díky tomu vznikl např. Sousedský Food festival, který se těšil návštěvnosti přes 2000 návštěvníků. Velkou událostí v rámci našeho regionu je také pořádání Tachovského Business Fóra, které pomáhá navázat spolupráci města s velkými zaměstnavateli a podnikateli na území města a jeho blízkého okolí.

Splněné úkoly:

 1. Sousedský food festival
 2. Business Fórum
 3. Oslava Dne svobody a demokracie
 4. Postupná změna konceptu městských slavností, zapojení spolků a sponzorů
 5. Kulatý stůl ke kultuře
 6. Navýšení dotační podpory pro sport, kulturu a volnočasové aktivity o 1 mil. Kč (celková alokace pro rok 2023 byla 3 milióny Kč)
 7. Nový bodový systém pro rozdělování dotací
 8. Městský ples jako nová společenská událost v Tachově
 9. Soutěže o nejhezčí Vánoční a květinovou výzdobu
 10. Ukliďme Tachov – zapojení do akce Ukliďme Česko
 11. Rozšíření spolupráce s městem Bärnau

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Zhodnocení roku 2023 vedením města Tachov
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu