Přejít na článek: Tachovský kulatý stůl ke kultuře
Zrušit hledání

Tachovský kulatý stůl ke kultuře

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 18 hodin se v Muzeu Českého lesa v Tachově sešlo více než 40 zástupců organizací, spolků, sdružení i individuální zájemci o kulturní život ve městě, kteří přijali pozvání Rady města a radní pro kulturu, cestovní ruch a přeshraniční spolupráci Jany Hutníkové (Volím Tachov).

Cílem prvního kulatého stolu ke kultuře bylo v širokém zastoupení aktivních aktérů kulturního života nastavit nový způsob komunikace mezi městem a pořadateli a mezi pořadateli navzájem. Pořadatelé tak získali velké množství praktických informací k pořádání kulturních událostí, ale také se seznámili s plány města do budoucna.

Dotační program pro pořádání kulturních událostí

V úvodu setkání místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov) představila podmínky, za kterých je možno ve městě akce konat, upozornila na některé vyhlášky, na nutnost v určitých případech žádat Radu města o zábor prostranství, jindy informovat o akci Městskou policii. Věnovala se také problematice nočního klidu a za jakých podmínek a v jakých termínech lze žádat o výjimky.

Paní místostarostka dále upozornila, že byl již vyhlášen dotační titul Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tachova „Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2023." Materiály k dotačnímu programu jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Informace pro občany. Pro rok 2023 došlo k navýšení rozdělované částky z 2 na 3 miliony korun.

Konzultace pro zájemce o dotaci

8. února od 15.00 se na městském úřadě uskuteční konzultační hodiny pro zájemce o dotaci. Žádosti je nutno na úřad doručit do 24. února 2023.

Město pomůže organizátorům s propagací událostí

V programu setkání dále vystoupil radní Vít Rožmberský (Volím Tachov), který seznámil s tím, že vedení města nabízí organizátorům spolupráci v oblasti propagace akcí. Vedle již zavedené možnosti propagovat akci v kulturním měsíčníku Tachovské listy, z něhož jsou přejímány informace pro kulturní pozvánky ve vysílání kabelové TV Tachov, lze využívat také webové stránky tachovsko.com, facebook města a počítá se i s využitím nově zaváděného mobilního rozhlasu.

Pro pořadatele to především znamená poskytnout správcům těchto médií informaci s dostatečným předstihem. Jak řekl radní Rožmberský: „Ideální bude, když pořadatel pošle informaci, kde uvede název, termín a místo konání a také stručnou charakteristiku akce s dvouměsíčním předstihem na kontaktní adresy info@tachovsko.comhohlova@mkstc.cz. Pro elektronickou propagaci je vhodné přidat také ilustrační fotografii."

Vít Rožmberský se také zabýval povinností pořadatele, který je příjemcem dotace města, uvádět na propagačních materiálech znak města. Návrh na tyto materiály je potřeba poslat ke konzultaci radnímu pro komunikaci Matouši Horáčkovi. Konečnou podobu použití znaku města schvaluje Rada města. Povinností příjemce dotace je také vyzvednout si banner nebo roll-up města, který na akci viditelně umístí.

Společný kalendář usnadní pořadatelům práci

Program dále pokračoval představením pracovní verze kalendáře kulturních akcí ve městě. Toho se ujala radní Jana Hutníková. V úvodu řekla: "Tachov je město s bohatým kulturním životem, kde akce pořádá celá řada aktérů. Problémem však je, že tyto aktivity nejsou nijak koordinovány a dochází tak k překrývání akcí pro stejné cílové skupiny. Nejen že si tak pořadatelé v nevelkém městě vytvářejí zbytečnou konkurenci, ale především nutí své klienty, aby si vybírali a některou zajímavou akci vynechali. Přitom při dobré koordinaci by se mohli účastnit všech akcí, které splňují jejich kulturní zájmy."

V plánu vedení města je zveřejnit kalendář akcí, jenž bude průběžně doplňován, na webových stránkách města. Každý, kdo přemýšlí o přípravě nějaké akce si tak bude moci ověřit, který termín je pro její konání nejvhodnější. Informace o akcích ve formátu: termín, název, místo konání, pořadatel lze zasílat radní Janě Hutníkové.

Tachov sbírá podněty od svých občanů

Cílem setkání bylo také dát možnost k vyjádření pozvaným účastníkům. Vzhledem k očekávané velké účasti byla zvolena forma krátkého workshopu. Účastníci se v něm sepsali slabé a silné stránky kultury ve městě.

Zazněla řada zajímavých podnětů, jak k propagaci, tak k potřebě koordinovat práci s dobrovolníky, k programu historických slavností, k problémům s výjimkami z nočního klidu. Upozorněno bylo i na to, že účinkování některých špičkových interpretů naráží na vysoké honorářové požadavky, stejně jako na to, že v kulturní nabídce chybí některé žánry a nejsou dostatečně pokryty kulturní potřeby některých skupin obyvatel.

Další setkání u kulatého stolu na podzim

Setkání s organizátory budou nově pravidelná. Z důvodu koordinace kulturního programu budou probíhat v podzimních měsících, kdy je ještě prostor na domluvu o termínech.

„V diskuzi se objevily také podněty k programu městských slavností. I to je argument pro setkání na podzim, kdy se začíná program slavností tvořit, kdy se připravuje i rozpočet města, jehož součástí je částka na slavnosti. V tuto chvíli jsou hlavní obrysy letošních slavností již dány. Je však stále prostor pro pořadatele dílčích akcí, aby je nahlásili kolegyni Maroszové na MKS Tachov," sdělila Hutníková.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovský kulatý stůl ke kultuře
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu