Přejít na článek: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření „ptačí chřipky“
Zrušit hledání

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření „ptačí chřipky“

Všichni drobní chovatelé drůbeže v Tachově, Oldřichově, Vítkově, Malém a Velkém Rapotíně mají povinnost do 10. ledna 2023 doručit sčítací list svého chovu. Prosíme proto o neprodlené vyplnění Sčítacího listu drůbeže a jiných ptáků, který naleznete v souborech ke stažení. Sčítací list doručte osobně na úřad nebo zašlete na e-mail podatelna@tachov-mesto.cz.

Povinnosti chovatelů

Vyplňte a doručte sčítací list drůbeže

Nejdéle do 10. ledna doručte vyplněný Sčítací list drůbeže a doručte ho osobně na úřad nebo zašlete na e-mail podatelna@tachov-mesto.cz.

Izolujte a zabezpečte chov

Držte chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistěte umístění ptáků do uzavřených prostor, zamezte vniknutí volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezte kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezte vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství.

Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství.

Sledujte nemocnost a úhyny hlaste

Provádějte další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci. Každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznamte Krajské veterinární službě na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 205.

Dezinfekce a biologická bezpečnost

Používejte na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy.

Uplatňujte vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistěte jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství.

Záznamy o kontaktu s chovem

Veďte záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržujte je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je Krajské veterinární službě na její žádost. Záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni.

Veškeré podrobnosti naleznete v Nařízení Státní veterinární správy.

Nálezy mrtvého ptactva na veřejném prostranství

V případě, že naleznete mrtvé ptactvo na veřejnosti, kontaktujte bez prodlení tachovskou městskou policii na telefonu 156, městští strážníci se o nález postarají. V žádném případě neodklízejte mrtvá zvířata sami.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření „ptačí chřipky“
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu