Přejít na článek: Národní geopark GeoLoci
Zrušit hledání

Národní geopark GeoLoci

Dotkněte se země a poznejte kouzlo krajiny, která si dodnes zachovala svůj jedinečný charakter

Seznamte se s osudy generací, kterým místní krajina byla domovem i zdrojem obživy. Vydejte se po stopách bývalých obyvatel a objevte zbytky zaniklých obcí a zaposlouchejte se do šumu stromů, které po nich zbyly. Rozhlédněte se na jedné z mnoha vyhlídek a nechte kolem sebe proudit čas. Ochutnejte minerální prameny Konstantinolázeňska, poznejte historii hornictví na Plánsku a Stříbrsku a seberte odvahu podívat se do některé z mnoha štol, ve kterých možná potkáte tajemného Duchmause. Na kole, na koni nebo pěšky vyražte na jednu z romantických zřícenin středověkých hradů - Švamberka, Volfštejnu nebo Gutštejna, nebo jenom na místní Chodské pivo do zapadlé hospůdky v sousední vísce.

Národní geopark GeoLoci

Cílem geoparku je představit široké veřejnosti kouzlo místní krajiny, spoluvytvářené geomorfologickými procesy a následným působením člověka, zachyceném v pozůstatcích po hornické a důlní činnosti, ve využití místních hornin ve stavitelství a v umění nebo ve stopách dějinných událostí.
Národní geopark GeoLoci je součástí přeshraničního Česko-bavorského geoparku (www.geopark-bayern.de). Certifikát Národní geopark vydávaný Ministerstvem životního prostředí získalo dosud osm regionů v České republice (www.narodnigeoparky.cz).

Hornictví a montanistika

Region oplývá bohatou hornickou historií, kterou můžete poznat v Hornickém muzeu v Plané, Městském muzeu ve Stříbře i Hornickém skanzenu ve Stříbře. Z historických důlních revírů, které často v terénu dokreslují hmatatelné pozůstatky montánní činnosti, je vhodné zmínit Klášterní les se zlatonosným reliktem permokarbonu u Křivců, revír Stříbro, Michalovy Hory, Broumovsko-Tři Sekery, železnorudná lože na stříbrsko-plaském pruhu paleovulkanitů a nakonec i v nedávné historii těžená ložiska uranu.

Krajina a příroda

Krajina je zde rozličná – zatímco podél celé západní hranice se vine pohoří Českého lesa, jihovýchodní část území tvoří velmi málo členitá Stříbrská pahorkatina. Oproti tomu severozápadní část tvoří členitá krajina a hluboce zaříznutá údolí levostranných přítoků Mže, střídající se se sopečnými vrchy.

Po mnoho desetiletí uzavřené hraniční pásmo horského hřbetu se zachovalými cennými přírodními stanovišti bylo vyhlášeno jako CHKO Český les. Vrcholovými partiemi Českého lesa probíhá hlavní evropské labskodunajské rozvodí. Četné potoky jsou oživeny vzácnými druhy živočichů, jako je vydra říční, mihule potoční a opětovně se rozšiřující bobr evropský.

Historie a dědictví

Ve středověku zde působil významný šlechtický rod Švamberků, který se nejednou zapsal do historie českého království. Rodový hrad Švamberk stával na vrchu Krasíkově a dodnes zde můžete spatřit jeho zříceninu. Vývoj krajiny také silně ovlivnila třicetiletá válka. Dodnes zde lze nalézt pozůstatky ležení vojsk, především pak v okolí Třebele, kde se odehrála jedna z významných bitev.

Největší změny v novodobé historii regionu přineslo 20. století v podobě vysídlení a dosídlení většiny obyvatelstva. Poválečný vývoj vedl ke vzniku rozsáhlého hraničního pásma. Tyto změny měly za následek zánik mnoha venkovských sídel i zničení řady památek, ale paradoxně také uchránění oblasti před masivní návštěvností a tedy zachování čisté přírody.

Lázeňství a pivovarnictví

V Konstantinových Lázních, které jsou jediným lázeňským místem Plzeňského kraje, je využívána i místní minerální voda z pramene „Prusík" (lidově zvaný též „Smraďoch" pro svůj charakteristický sirnatý zápach),jenž má nejvyšší obsah volného kysličníku uhličitého v ČR. Léčba je zaměřena především na kardiovaskulární systém.

Oproti tomu v Pravých pivních lázních v Chodové Plané, které byly otevřeny v roce 2006 jako první v ČR, se jedná spíše o wellness terapii podpořenou léčebnými účinky místní minerální vody Il Sano (která má vysoký obsah dvojmocného železa), piva a surovin používaných pro jeho výrobu.

Vyrazte se toulat krajinou plnou příběhů a jedinečných přírodních zajímavostí, která doposud není zasažena moderní zástavbou a zatížena průmyslem.

Autor: GeoLoci

Národní geopark GeoLoci
774 499 396
Národní geopark GeoLoci
Další informace o tomto místě a jeho okolí najdete na webu TACHOVSKO.com
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Národní geopark GeoLoci
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu