Přejít na článek: Náplň činnosti úseku investic
Zrušit hledání

Náplň činnosti úseku investic

Název:

Odbor rozvoje a investic - Úsek investic

Struktura:

vedoucí: Bluma Pavel

zást.vedoucího, investiční technik: Ing.Otakar Fanc

investiční technik: Vrbová Soňa

investiční technik, sekretariát: Hudousková Hana

Sídlo:

Hornická 1695, 4.patro

Náplň činnosti úseku investic:


I. Investiční výstavba města
II. Vyjádření k záměrům výstavby
III. Povolování vstupů na pozemky města
IV. Vyřizování stížností v oblasti investiční výstavby
V. Návrhy do rozpočtu - část investice


Podrobný popis jednotlivých oblastí


I) Investiční výstavba města


1. Příprava, zpracování a projednání investičního záměru
2. Zpracovávání podkladů pro vyhlašování veřejných zakázek na dodavatele stavby v souladu s platnou legislativou
3. Příprava podkladů a projednávání smluv o dílo s projektanty na zhotovení projektové dokumentace
4. Svolávání, vedení a zaznamenávání výsledků přípravných výborů, konzultací s projektantem při projednávání průběhu prací nad zhotovováním projektových dokumentací.
5. Kontrola, připomínkování a opravy dokončených PD
6. Příprava a zajišťování podkladů, popř. vyjádření k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení, k vodohospodářskému či jinému povolovacímu řízení včetně podání žádosti. Jednání s úřady státní správy a jinými orgány či organizacemi dotčených stavebním či jiným povolovacím řízením.
7. Zpracovávání podkladů pro vyhlašování veřejných zakázek na dodavatele stavby v souladu s platnou legislativou.
8. Příprava a projednání smluv o dílo na zhotovení díla s dodavateli.
9. Příprava dokladů a samotné fyzické předání staveniště
10. Vedení a svolávání kontrolních dnů, zajišťování funkce technického dozora investora, sledování průběhu stavebních prací.
11. Kontrola, sledování a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola a potvrzování jednotlivých faktur týkajících se předmětných staveb.
12. Zajišťování průběhu výstavby z hlediska vydávání průběžných rozhodnutí (povolení uzavírky, povolení smýcení, atd.)
13. Jednání se správci sítí ohledně povolení připojení, odběru, věcná břemena, provozní podmínky atd.
14. Příprava předání dokončených staveb investorovi zastoupenému MO, předávací protokol
15. Příprava podkladů, podání žádostí ke kolaudačním řízením, ať už stavebnímu, vodohospodářskému či jinému dle zákona.
16. Zajišťování zaměření jednotlivých dokončených staveb, jednání s Katastrálním úřadem - výpisy z katastru nemovitostí, zajišťování jednotlivých měření (např. radon).
17. Vyřizování reklamací a sledování stavu dokončených staveb po dobu záruční lhůty (mimo stavby předané SMÚT s.r.o.)
18. Kontrola a sledování finančních nákladů staveb od projektové dokumentace, realizace staveb až do ukončení každé jednotlivé stavby.
19. Vedení archivu úseku investic vč. přípravy dokladů k archivaci.
20. Vedení, kontrola uzavřených smluv o dílo v působnosti úseku investic.
21. Zadávání drobnějších investičních akcí v celkovém rozsahu do 50.000,-Kč


II) Vyjádření k záměrům výstavby


Vyjádření k záměrům výstavby v katastrálních územích Tachov, Vítkov, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Oldřichov, Mýto

III) Povolování vstupů na pozemky města


Povolování vstupů na pozemky města v souvislosti s novou výstavbou (spolupráce s MO)

IV) Vyřizování stížností a žádostí


Vyřizování stížností a žádostí právnických i fyzických osob v působnosti úseku investic

V) Návrhy do rozpočtu - část investice


1. Příprava rozpočtu města - část investice na následující období
2. Shromažďování požadavků na investiční akce, včetně jejich zanešení do návrhu rozpočtu města.

 

Bluma Pavel
ved. úseku investic

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Náplň činnosti úseku investic