Přejít na článek: Náplň činnosti
Zrušit hledání

Náplň činnosti

V samostatné působnosti

 1. Sleduje vývoj škol zřizovaných Městem Tachov, jejich vzdělávací úroveň, personální   obsazení.
 2. Zpracovává výsledky statistického zjišťování a předkládá je RM a ZM.
 3. Předkládá RM a ZM zprávy v souladu se školským zákonem. (návrhy ke schválení, informace na vědomí).
 4. Zajišťuje agendu správy sítě zřizovaných škol ve spolupráci s jejich řediteli.
 5. Spolupracuje s Finančním odborem MěÚ Tachov v oblasti přidělování příspěvku na provoz škol zřizovaných městem, v naplňování paragrafů § 178 -180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vede personální agendu ředitelů škol zřizovaných městem související s konkurzy, jmenováním do funkce a platovým zařazením.
 7. Provádí sběr dat na úseku školství za ORP.
 8. Projednává a vyřizuje stížnosti a přestupky na úseku obecního školství.
 9. Plní úkoly dané RM a ZM v oblasti školství.
 10. Zajišťuje agendu pro 2. místostarostu.
 11. Archivuje písemnosti OŠPP, zabezpečuje běžnou administrativní agendu odboru.
 12. Spolupracuje s dalšími odbory Městského úřadu Tachov podle potřeby.

V přenesené působnosti

 1. Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména z § 161 odst.7, písm.a), b) (návrhy a úpravy rozpočtů škol v působnosti obce s rozšířenou působností) a § 28 (statistické zjišťování v rámci obce s rozšířenou působností).
 2. Poskytuje informace ředitelům škol, starostům a občanům v působnosti obce s rozšířenou působností.
 3. Spolupracuje s OŠMS KÚ PK, ČŠI.
 4. Členství v komisích RM.
 5. Organizuje akce pro školy a školská zařízení.
 6. Projednává přestupky podle § 53 odst.2 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Spolupracuje při provádění veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 13 odst.1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, na úseku školství.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Náplň činnosti