Přejít na článek: Výběrové řízení: Úředník/úřednice Odboru životního prostředí
Zrušit hledání

Výběrové řízení: Úředník/úřednice Odboru životního prostředí

Chcete se podílet na ochraně přírody a krajiny? Pokud máte ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědeckého zaměření, hledáme na Městský úřad v Tachově právě Vás.

Rámcová náplň činnosti

Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny

 • Vydávání souhlasů
 • Závazných stanovisek
 • Rozhodnutí a vyjádření k zásahům do významných krajinných prvků (VKP)
 • Kácení dřevin
 • Vymezování a hodnocení územních systémů ekologické stability
 • Stanoviska ke krajinného rázu 
 • Vydávání vyjádření za ochranu přírody a krajiny

Doba trvání pracovního poměru: na dobu určitou, do 30.9.2026

Předpokládaný den nástupu: 1. června 2023, případně dle dohody

Zkušební doba: 3 měsíce

Místo výkonu práce: Město Tachov, Hornická 1695 - Městský úřad Tachov. 

 

Kvalifikační požadavky

 •  Vysokoškolské vzdělání přírodovědeckého zaměření
 •  Přehled o zákonech:
  •  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
  •  Vyhl. MŽP č.189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  •  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 •  Dobrý zdravotní stav (před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka)
 •  Znalost práce na PC

Nabízíme

 • Platové podmínky odpovídající zařazení do 10. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění  pozdějších předpisů
 • Možnost přidělení bytu
 • Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů řádné dovolené
 • Indispoziční volno
 • Příspěvek na stravování a penzijní připojištění

Přihlášky

Přihláška musí obsahovat

 • Jméno, příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Telefonní spojení
 • Datum a podpis

V přihlášce dále žadatel uvede svoji možnost nástupu do zaměstnání.

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedených správních činností.
 2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
 3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá nejpozději do 19. května 2023 do 13.00 podatelna Městského úřadu v Tachově, Hornická 1695, 347 01 Tachov.

Přihlášky s požadovanými údaji vložte do zalepené obálky, označte zn. "Výběrové řízení – OŽP"

Bližší informace lze získat na č. telefonu: 374 774 116.

 Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Výběrové řízení: Úředník/úřednice Odboru životního prostředí
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu