Přejít na článek: Výběrové řízení: Úředník/úřednice Odboru dopravy a silničního hospodářství
Zrušit hledání

Výběrové řízení: Úředník/úřednice Odboru dopravy a silničního hospodářství

Na Městský úřad v Tachově aktuálně hledáme kolegu/kolegyni na odbor dopravy a silničního hospodářství, který bude mít na starost postihování přestupků v silničním provozu.

Rámcová náplň činnosti

Výkon státní správy na úseku přestupků :

 • proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • v dopravě a silničním hospodářství
 • ostatních proti pořádku ve státní správě
 • projednávání jiných správních deliktů

Doba trvání pracovního poměru: Na dobu neurčitou

Předpokládaný den nástupu: 1. října 2023, případně dle dohody

Zkušební doba: 3 měsíce

Místo výkonu práce: Město Tachov, Hornická 1695 - Městský úřad Tachov.

Kvalifikační požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a následné prokázání odborné způsobilosti zkouškou (do 18-ti měsíců po nástupu)
 • Přehled o zákonech:
  • zák.č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zák.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • zák.č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
  • zák.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • zák.č. 168/12999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
 • Vše v platném znění
 • Praxe v oblasti přestupkového a správního řízení vítána
 • Dobrý zdravotní stav (před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka)
 • Znalost práce na PC

Nabízíme

 • Platové podmínky odpovídající zařazení do 10. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů řádné dovolené
 • Indispoziční volno
 • Příspěvek na stravování a penzijní připojištění

Přihlášky

Přihláška musí obsahovat

 • Jméno, příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Telefonní spojení
 • Datum a podpis

Přílohy přihlášky

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedených správních činností.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá nejpozději do 11. září 2023 do 13.00 podatelna Městského úřadu v Tachově, Hornická 1695, 347 01 Tachov.

Přihlášky s požadovanými údaji vložte do zalepené obálky, označte "Výběrové řízení – ODSH"

Bližší informace lze získat na č. telefonu: 374 774 250

 

 

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Výběrové řízení: Úředník/úřednice Odboru dopravy a silničního hospodářství
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu