Dnes je středa 21. srpen 2019, Svátek má Johana
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Poplatek ze psů

Právní předpis

Obecně závazná vyhláška města Tachov č. 6/2013 o místních poplatcích
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

Kam se obrátit

Správcem poplatku je Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov
kontakt:

 • osobně: v sidle úřadu, IV. patro, kancelář č. 405 - Marcela Poláková
 • na tel. čísle 374774170
 • e-podatelna: podatelna@tachov-mesto.cz
 • ID datové schránky: 2tubyxs

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Tachov.

Fyzická osoba

 • § jedná osobně
 • § nebo osoba oprávněná k jednání ( zmocněnec)

Právnická osoba

 • § jedná statutární orgán 
 • § nebo osoba oprávněná kjednání (zmocněnec)

Co s sebou

 • platný občanský průkaz popř. jiný náhradní doklad např. řidičský průkaz, cestovní pas
 • plnou moc či jiný doklad prokazující oprávnění k jednání

Vznik poplatkové povinnosti

 • § v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců
 • § v den, kdy se osoba stala držitelem psa staršího 3 měsíců.

Zánik poplatkové povinnosti např.:

 • úhyn psa
 • darování psa
 • prodej psa
 • změnou adresy trvalého pobytu mimo území města Tachov 

Hlášení k poplatku

Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen oznámit správci poplatku v termínu do 15 dnů. Skutečnosti v hlášení tvrzené je poplatník povinen prokázat důkazní listinou (např. očkovací průkaz, smlouva o předání psa z útulku, potvrzení o členství v kynologickém klubu, rozhodnutí/potvrzení o důchodu, potvrzení veterináře o úhynu psa apod.).

Hlášení k poplatku se podává:

 • na předepsaném tiskopise
 • písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Náležitosti ohlášení:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

Povinnost podat ohlášení k poplatku mají i osoby, které jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek je splatný bez vyměření předem:

 • nečiní-li více jak 500,00 Kč ročně - jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku
 • činí-li více jak 500,00 Kč ročně - ve čtyřech stejných splátkách do 31.3., 31.5., 31.8. a 30.11. příslušného kalendářního roku 

Poplatek lze platit:

 • v hotovosti na pokladně správce poplatku v době pondělí a středa od 7:00 hod. do 17:00 hod., úterý a pátek od 7:00 hod. do 13:30 hod., čtvrtek od 7:00 hod. do 15:00 hod.
 • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukázkou na účet správce poplatku číslo účtu 2688980287/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu,
 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na účet správce poplatku číslo účtu 2688980287/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu.

Upozornění:

Finanční odbor Městského úřadu Tachov upozorňuje, že pro správné zaevidování platby musí být zadána přesná identifikace osoby, za kterou je poplatek placen a druh poplatku, který je za tuto osobu hrazen. Základním identifikátorem je přitom přidělený variabilní symbol. Žádáme proto všechny osoby, aby při zadávání údajů v příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného variabilního symbolu. Bude-li platba chybně identifikována, bude automaticky připsána na účet nejasných plateb a osoba, která tuto platbu zaplatila bude správcem daně vyzvána k její přesné identifikaci (§ 164 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)