Dnes je čtvrtek 21. červen 2018, Svátek má Alois
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Právní předpis

Obecně závazná vyhláška města Tachov č. 6/2013
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Kam se obrátit

Správcem poplatku je Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov
kontakt:

 • osobně: v sídle úřadu, IV. patro, kancelář č. 405 - Marcela Poláková
 • na telefonním čísle 374774170
 • e-podatelna: podatelna@tachov-mesto.cz
 • ID datové schránky: 2tubyxs

Kdo je oprávněn v této věci jednat<

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství (dále jen „VP) způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Tachov č. 6/2013 o místních poplatcích.

Fyzická osoba

 • § jedná osobně
 • § nebo osoba oprávněná k jednání ( zmocněnec)

Právnická osoba

 • § jedná statutární orgán
 • nebo osoba oprávněná kjednání (zmocněnec)

Co s sebou

 • platný občanský průkaz popř. jiný náhradní doklad např. řidičský průkaz, cestovní pas
 • plnou moc 

Vznik poplatkové povinnosti

§ první den užívání VP 

Zánik poplatkové povinnosti:

 • poslední den užívání VP 

Hlášení k poplatku

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání VP nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti a ukončení užívání VP v den zániku poplatkové povinnosti.

Hlášení k poplatku se podává:

 • na předepsaném tiskopise
 • písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. 

Náležitosti ohlášení:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívaného VP,
 • další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti 

Povinnost podat ohlášení k poplatku mají i osoby, které jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek je splatný bez vyměření předem:

 • denní sazbou za každý započatý m2 splatnou jednorázově nejpozději v den, v němž užívání VP započalo,
 • paušální částkou do 31.1. příslušného kalendářního roku. 

Poplatek lze platit:

 • v hotovosti na pokladně správce poplatku v době pondělí a středa od 7:00 hod. do 17:00 hod., úterý a pátek od 7:00 hod. do 13:30 hod., čtvrtek od 7:00 hod. do 15:00 hod.
 • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukázkou na účet správce poplatku číslo účtu 2688980287/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu,
 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na účet správce poplatku číslo účtu 2688980287/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu. 

Upozornění:

V některých případech předchází ohlášení, vyměření a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství vydání povolení či souhlasu příslušného orgánu podle jiných právních předpisů. Ohlášení a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství v žádném případě toto povolení nenahrazuje. 
Například

 • Nařízení města č.1/2013, kterým se vydává tržní řád, upravuje kromě jiného i místa určená knabízení a prodávání zboží a poskytování služeb a podmiňuje užívání těchto míst vydáním písemného souhlasu Města Tachov

podle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je tzv. zvláštní užívání komunikace spočívající např. ve vyhrazení trvalého parkování, zřízení reklamního zařízení, provádění stavebních prací apod. podmíněno vydáním povolení příslušného silničního správního úřadu s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, v některých případech také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)