Dnes je čtvrtek 21. červen 2018, Svátek má Alois
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Poplatek z ubytovací kapacity

Právní předpis

Obecně závazná vyhláška města Tachov č. 6/2013 o místních poplatcích
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Kam se obrátit

Správcem poplatku je Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, 
kontakt:

 • osobně: v sídle úřadu, IV. patro, kancelář č. 405 – Marcela Poláková
 • tel. č. 374774170
 • e-podatelna: podatelna@tachov-mesto.cz
 • ID datové schránky: 2tubyxs

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatníkem poplatku je ubytovatel. Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která přechodné ubytování poskytla. 

Fyzická osoba:

 • jedná sama
 • nebo osoba oprávněná k jednání (zmocněnec, pověřená fyzická osoba/zaměstnanec)

Právnická osoba:

 • statutární orgán 
 • osoba oprávněná k jednání (zmocněnec, pověřená fyzická osoba/zaměstnanec)


Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených pro přechodné ubytování za úplatu.
Tato zařízení jsou definována v ustanovení § 2 písm. a/ Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Podle ní je stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci, ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií: hotel, motel, penzion a ostatní ubytovací zařízení.

Co s sebou

Při podání ohlášení k poplatku pro ověření údajů je třeba předložit k nahlédnutí:

 • platný občanský průkaz popř. náhradní doklad např. řidičský průkaz, cestovní pas
 • výpis z obchodního rejstříku
 • živnostenské oprávnění (u fyzické osoby)
 • kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním, rozhodnutí nebo souhlas se změnou užívání
 • plnou moc, pověření k zastupování


Poplatník je povinen:

 1. do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
 2. vést evidenční knihu, do níž zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl,
 3. do 15 dne měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí nahlásit celkový počet obsazených lůžek v příslušném kalendářním čtvrtletí


Hlášení k poplatku lze podat:

 • na předepsaném tiskopise nebo
 • písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky

V ohlášení poplatník uvede:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatník,
 • další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.


Povinnost podat hlášení k poplatku mají i osoby, které jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek je splatný do 15 dne měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Poplatek je možné platit:

 • v hotovosti na pokladně správce poplatku v době pondělí a středa od 7:00 hod. do 17:00 hod., úterý a pátek od 7:00 hod. do 13:30 hod., čtvrtek od 7:00 do 15:00 hod.,
 • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukázkou na účet správce poplatku číslo účtu 2688980287/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu,
 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebním služeb na účet správce poplatku číslo účtu 2688980287/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu.

Upozornění:

Finanční odbor Městského úřadu Tachov upozorňuje, že pro správné zaevidování platby musí být zadána přesná identifikace osoby, za kterou je poplatek placen a druh poplatku, který je za tuto osobu hrazen. Základním identifikátorem je přitom přidělený variabilní symbol. Žádáme proto všechny osoby, aby při zadávání údajů v příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného variabilního symbolu. Bude-li platba chybně identifikována, bude automaticky připsána na účet nejasných plateb a osoba, která tuto platbu zaplatila bude správcem daně vyzvána k její přesné identifikaci (§ 164 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)