Přejít na článek: Odbor výstavby a územního plánování
Zrušit hledání

Odbor výstavby a územního plánování

Územní plánování

 

Kontaktní informace

tel: 374 774 150
email: podatelna@tachov-mesto.cz

Adresa

Odbor výstavby a územního plánování
Hornická 1695
347 01 Tachov
JménoNáplň činnosti
Ing. František Svoboda
tel.: 374 774 150
č. dveří: 226
 • vedoucí odboru
Hana Vágnerová
tel.: 374 774 157
č. dveří: 232
 • zástupce vedoucího odboru
 • obecný stavební úřad
 - 
tel.: 374 774 151
č. dveří: 227
 • obecný stavební úřad
Miloš Pšenička
tel.: 374 774 156
č. dveří: 227
 • obecný stavební úřad
Jana Dykasová
tel.: 374 774 152
č. dveří: 231
 • administrativa
Luděk Červený
tel.: 374 774 153
č. dveří: 232
 • obecný stavební úřad
Ing. Aneta Nejedlá
tel.: 374 774 155
č. dveří: 229
 • úřad územního plánování
Ludmila Rolková
tel.: 374 774 154
č. dveří: 229
 • úřad územního plánování
Pavel Košátko
tel.: 374 774 158
č. dveří: 229
 • úřad územního plánování

 

Náplň činnosti odboru


Obecný stavební úřad

 • Vydává územně plánovací informace.
 • Vydává územní souhlasy, souhlasy s ohlášením a společné souhlasy.
 • Vede územní řízení a stavební řízení a vydává územní rozhodnutí a stavební povolení.
 • Vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení.
 • Uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení.
 • Vydává souhlasy s dělením a scelováním pozemků.
 • Posuzuje oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 • Vede řízení o změně stavby před jejím dokončením a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vydává kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí.
 • Vede řízení o předčasném užívání stavby a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vede řízení o povolení zkušebního provozu a vydává o tom rozhodnutí.
 • Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby a pasport stavby a nařizuje jejich pořízení.
 • Vede řízení o změně v účelu užívání stavby a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vydává souhlasy se změnou v účelu užívání staveb.
 • Vede řízení o povolení a nařízení odstranění staveb, terénních úprav, zařízení a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vydává souhlasy s odstraněním staveb, terénních úprav a zařízení.
 • Vede řízení o dodatečném povolení staveb, terénních úprav a zařízení a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vede řízení o nařízení neodkladného odstranění staveb a zabezpečovacích prací a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vede řízení o nařízení nezbytných úprav, údržby stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vede řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a vydává o tom rozhodnutí.
 • Vydává závazná stanoviska pro postupy speciálních a jiných stavebních úřadů v zákonem stanovených případech.
 • Provádí kontrolní prohlídky a vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu a na základě zjištění přijímá příslušná opatření.
 • Ukládá pořádkové pokuty.
 • Vede řízení o přestupcích a vydává o nich rozhodnutí.
 • Vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává činnost editora základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádí kontroly podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vydává sdělení podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti a podněty na svěřeném úseku.
 • Poskytuje součinnost jiným správním orgánům, osobám a institucím.

Úřad územního plánování

 • Vydává územně plánovací informace.
 • Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie, jejich změny a úplná znění pro území obce.
 • Pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie včetně jejich změn a úplných znění na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Vyhodnocuje územní plány, jejich změny a pořizuje zprávy o uplatňování územních plánů.
 • Pořizuje vymezení zastavěného území obce na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Vydává závazná stanoviska z hlediska souladu záměrů s Politikou územního rozvoje ČR, územně plánovacími dokumentacemi a s cíli a úkoly územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v zákonem stanovených případech.
 • Podává návrhy na vložení dat a vkládá data do evidence územně plánovací činnosti.
 • Rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu.
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a na základě zjištění přijímá příslušná opatření.
 • Poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady (ÚAP) včetně jejich projednání a distribuce stavebním úřadům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Shromažďuje a zpracovává data o území pro správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií a tato data na vyžádání poskytuje v souladu s právními předpisy.
 • Vede a spravuje data technické mapy obce.
 • Vydává sdělení podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti a podněty na svěřeném úseku.
 • Poskytuje součinnost jiným správním orgánům, osobám a institucím.

Územní působnost odboru

Obecný stavební úřad

Správní obvod pověřeného obecního úřadu dle obcí - Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, Lesná, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Studánka, Tachov, Tisová.
V zákonem stanovených případech rozhoduje obecný stavební úřad i mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Úřad územního plánování

Správní obvod obce s rozšířenou působností dle obcí - Bor, Brod nad Tichou, Broumov, Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Planá, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Studánka, Tachov, Tisová, Třemešné, Zadní Chodov.

 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Odbor výstavby a územního plánování