Přejít na článek: Městská policie
Zrušit hledání

Městská policie

Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých pravomocí požadovanou pomoc poskytnout

Základní informace o Městské policii Tachov:

Adresa: Hornická 1695, 347 01 Tachov 
Linka tísňového volání: 156 ( lze volat bezplatně i z mobilních telefonů )
Vrchní strážník: 374 774 300 
Počet pracovníků: 14

Strážníci při své činnosti zejména:

 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek o ochraně veřejného pořádku.
 • Přispívají k ochraně osob a majetku.
 • Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití.
 • Odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem o Obecní polici též ukládají a vybírají blokové pokuty.
 • Upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění.
 • V rozsahu stanoveným zákonem o obecní policii ukládají a vybírají blokové pokuty proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Při plnění úkolů obecní policie má strážník právo:

 • Požadovat od občanů potřebná vysvětlení.
 • Požadovat prokázání totožnosti.
 • Předvést osobu.
 • Odebrat zbraň.
 • Zakázat vstup na určená místa.
 • Otevřít byt nebo jiný nebytový prostor.
 • Odejmout věc.
 • Použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
 • Zastavovat vozidla.
 • Vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění.
 • Používat donucovací prostředky a střelnou zbraň.

Povinnosti a pravomoci strážníka jsou dále upřesněny zákonem o Obecní polici a při jejich využívání musí strážník dbát vážnosti, cti a důstojnosti občanů i svoji vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s jeho činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Městská policie