Dnes je pátek 19. červenec 2019, Svátek má Čeněk
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Majetkoprávní odbor

Kontaktní informace

tel: 374 774 180
email: podatelna@tachov-mesto.cz

Adresa

Majetkoprávní odbor
Hornická 1695
347 01 Tachov

Oblast přenesené působnosti

JménoNáplň činnosti
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
 • vedoucí odboru
 • prozatímní správa národního majetku
Hana Němcová
 • hospodaření s nebytovými prostory
 • vydávání doporučení obecního úřadu s rozšířenou působností k uzavření smlouvy o nájmu bytu

Oblast samostatné působnosti

JménoNáplň činnosti
Daniela Krhounová
 • evidence a správy majetku města a  inventarizace majetku
 • zpracování smluv o nájmu hrobového místa podle zákona o pohřebnictví
 • vydávání povolení k vjezdu motorových vozidel do prostoru rekreačního území Kumpolec
 • správa mšstského hřbitova
Hana Němcová
 • bytové záležitosti a nebytové prostory v majetku města
 • spolupráce se SMÚT s.r.o., v oblasti udržování a rozvoje bytového fondu a nebytových prostor
 • vypracování koncepce rozvoje, údržby a oprav majetku města a spolupráce při stanovení hospodářské činnosti města z hlediska hospodárného a účelného využívání majetku města
Svatoslava Hájovská
 • hospodaření s pozemky v majetku města - evidence, pronájmy, převody, odprodeje, zápůjčky, zřízení věcného břemene včetně sepisu smluv, pokud na základě smluvního vztahu není tato agenda svěřena jinému subjektu
 • spolupráce s majetkovými orgány státu, katastrálním úřadem, geodetickými kancelářemi
Magdalena Litomerická
 • zajišťování smluvních vztahů s vlastníky pozemků pro investiční výstavbu realizovanou městem, včetně sepisu smluv, pokud na základě smluvního vztahu není tato agenda svěřena jinému subjektu
 • zajišťování podkladů pro nabytí a převody pozemků s Českou republikou (UZSVM, SPÚ, Lesy ČR s.p., Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra)
 • zajišťování podkladů pro nabytí a převody pozemků s Plzeňským krajem
 • hospodaření s pozemky v majetku města - evidence, pronájmy, převody, odprodeje, zápůjčky, zřízení věcného břemene včetně sepisu smluv, pokud na základě smluvního vztahu není tato agenda svěřena jinému subjektu
 • spolupráce s majetkovými orgány státu, katastrálním úřadem, geodetickými kancelářemi
 • spolupráce se zpracovatelem v řízení o obnově katastrálního operátu a pozemkových úpravách v obvodu města
 • zábory veřejného prostranství pro stavbu lešení za účelem opravy střech nebo fasád domů včetně předání a převzetí pozemků
Ing. Josef Červinka
 • zajišťuje výkon správy na úseku městských lesů
 • plní funkci odborného lesního hospodáře
 • zajišťuje vedení lesní hospodářské evidence a evidence lesních pozemků
Jaroslava Šenovská
 • Vede evidenci a správu majetku města včetně inventarizace
 • Provádí inventarizaci majetku města a v součinnosti s odbory MěÚ a příspěvkovými organizacemi města a společnostmi zřizovanými městem, provádí vyhledávání a odsouhlasení výsledků inventur na účetní stav a vyhledávání a odsouhlasení zjištěných rozdílů.
 • Oceňuje ztráty a nálezy movitých věcí  a připravuje podklady pro finanční odbor.
Martina Mandová
 • referentka majetkoprávního odboru, evidence majetku a inventarizace
Radek Devera
 • technik
 • odpadové hospodářství
Bc. Martin Kunc
 • technik
 • správa komunikací
Kristina Polónyiová
 • referent MO - správa městské zeleně
Martin Kormoš
 • správce městského hřbitova

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)