Přejít na článek: Program pro poskytování dotací 2023
Zrušit hledání

Program pro poskytování dotací 2023

Program je vyhlášen pro podporu aktivit nestátních neziskových organizací a jiných právnických a fyzických osob, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času.

Předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu Města Tachova na realizaci programu je 3 000 000 Kč.

Podrobnosti a formulář žádosti naleznete níže v souborech ke stažení.

Kdo může o dotaci žádat

Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, příspěvkové organizace) a jiné právnické a fyzické osoby, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času pro občany města Tachova.

Žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Tachov a ostatním veřejnoprávním subjektům.

Jedním žadatelem může být do tohoto titulu podána pouze jedna žádost.

Žadatel je povinen podat úplnou a obsahově správně vyplněnou žádost nejpozději v den uzávěrky pro příjem žádostí.

Projekt musí být v souladu s prioritami Programu uvedenými v bodě 1, musí být v žádosti popsán včetně zpracovaného položkového rozpočtu při zachování zásad hospodárnosti a efektivnosti. Přesné podmínky poskytnutí dotace budou specifikovány ve smlouvách uzavíraných s příjemci dotace. Smlouvy jsou uzavírány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tachova schválenými usnesením Zastupitelstva města Tachova č. 11/219 ze dne 8.2.2016.

Kritéria pro stanovení výše dotace

  • přínos akce, počet účastníků
  • propagace a reprezentace města
  • finanční náročnost, účelnost vynaložených prostředků
  • úroveň, na které je akce, činnost realizována (místní, okresní, krajská, celostátní)
  • jednorázová akce nebo celoroční činnost
  • poskytnutí dotace v předchozím roce a její výše
  • minimální výše poskytnuté dotace je 1 000 Kč vč. DPH

Doba čerpání dotace, doba realizace projektu

Poskytovatel uvolní finanční prostředky na základě příjemcem předložených dokladů prokazujících úhradu vynaložených finančních prostředků na stanovený účel. Příjemce dotace může nárokovat finanční prostředky vynaložené v souladu se stanoveným účelem uhrazené v období od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023. Dotaci je možné čerpat na činnost vztahující se k danému kalendářnímu roku, na který byl program vypsán.

Lhůta pro podání žádosti

Písemné žádosti lze podávat na Městském úřadě Tachov od 23. 1. 2023 do 24. 2. 2023. Žádosti doručené před datem 23. 1. 2023 budou považovány za doručené 23. 1. 2023.

Pořadí doručení žádostí nemá vliv na výši přiznané dotace. Žádosti doručené po datu 24. 2. 2023 nebudou předloženy k dalšímu projednávání.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Podané žádosti budou předány komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci. Tato komise je jmenována radou města. Komise posoudí jednotlivé žádosti a vypracuje návrh na přidělení výše dotace žadatelům. O jednotlivých žádostech o dotace do
výše 20 000 Kč rozhodne rada města do konce března roku 2023. O jednotlivých žádostech o dotace nad 20 000 Kč rozhodne zastupitelstvo města, které bude následovat po radě města, v níž budou dotace projednávány.

Vyúčtování projektu/akce

Přidělená dotace podléhá vyúčtování. Příjemce dotace je povinen předložit Finančnímu odboru MěÚ Tachov vyúčtování dotace na předepsaném formuláři, a to:

v případě projektů/akcí s dobou realizace v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 (tj. projektů/akcí ukončených do 30. 6. 2023) nejpozději do 31. 8. 2023,

v ostatních případech (déle trvající projekty nebo projekty/akce realizované ve druhé polovině roku) nejpozději do 15. 12. 2023.

Nedodrží-li příjemce termín vyúčtování poskytnuté dotace, zaniká příjemci nárok na
poskytnutí dotace.

Podrobnosti k dotačnímu programu naleznete v souborech ke stažení.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Program pro poskytování dotací 2023